“ເຈັບຄໍ” ອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລ່ຽງ “ນ້ຳເຢັນ-ກະແລ້ມ” ສະເໝີໄປ

199

ເຈັບຄໍເມື່ອໃດເຮົາກໍຮີບໄປຈັບນ້ຳອຸ່ນໆ ມາຈິບ ແລະ ງົດນ້ຳເຢັນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າມີອາການເຈັບຄໍບາງປະເພດທີ່ດື່ມນ້ຳເຢັນ ກິນກະແລ້ມໄດ້ສະບາຍ.

ເຈັບຄໍຈາກຕ່ອມທອນຊິລອັກເສບ

ຫາກເປັນການເຈັບຄໍຈາກຕ່ອມທອນຊິລອັກເສບ ການດື່ມນ້ຳເຢັນ ຫຼື ອາຫານແຊ່ເຢັນ ເຊັ່ນ ກະແລ້ມຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດ, ຫຼຸດອາການບວມຈາກການອັກເສບຂອງຕ່ອມທອນຊິລໄດ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ຫາກມີອາການເປັນຫວັດ ແລະ ເຈັບຄໍຈາກສາເຫດອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຕ່ອມທອນຊິລອັກເສບ ແນະນຳໃຫ້ດື່ມນ້ຳທີ່ອຸນຫະພູມປົກກະຕິຈະດີທີ່ສຸດ.

["]

ທອນຊິລອັກເສບ ຄືຫຍັງ

ທອນຊິລອັກເສບ (Tonsillitis) ເປັນພາວະອັກເສບຂອງຕ່ອມທອນຊິລ ອາດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ແບັດທີເຣຍ ຈະມີອາການໄຂ້ ໜາວສັ່ນ ເຈັບຄໍ ກືນອາຫານລຳບາກເພາະເຈັບຄໍຫຼາຍ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຮັກສາພາວະຕ່ອມທອນຊິລອັກເສບ ມັກຈະໃຊ້ຢາບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ, ຢາຫຼຸດນ້ຳມູກ ຫຼື ຫຼຸດໄຂ້ ໃຫ້ຢາຂ້າເຊື້ອ (ຖ້າຈຳເປັນ) ໂດຍອາດໃຊ້ເວລາຮັກສາປະມານ 2 ອາທິດອາການເຖິງຈະດີຂຶ້ນ ໂດຍອາດຮັກສາດ້ວຍຢາຫຼຸດນ້ຳມູກຄລໍເຟນິຣາມີນ (Chlorpheniramine) ແລະ ຢາຫຼຸດໄຂ້ພາຣາເຊຕາໂມນ (Paracetamol) ແລະ ຢາໃນກຸ່ມ NSAIDs ເຊັ່ນ ໄອບູໂປຣເຟນ (Ibuprofen).

ນອກຈາກນີ້ ຫາກມີອາການອື່ນໆ ແນະນຳໃຫ້ໄປພົບແພດ ແລະ ການໃຊ້ຢາຮັກສາຈະຕ້ອງຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງຂອງແພດ ຫ້າມຊື້ຢາມາກິນເອງ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ແພ້ຢາ ຫຼື ເກີດອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ຢາໄດ້.

ຂໍ້ປະຕິບັດເມື່ອມີອາການເຈັບຄໍທົ່ວໄປ

1. ດື່ມນ້ຳອຸນຫະພູມຫ້ອງຫຼາຍໆ ມື້ລະ 8 ຈອກຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຄໍ.

2. ຄວນຮັບປະທານອາຫານອ່ອນໆ ເຊັ່ນ: ໂຈ້ກ ຫຼື ເຂົ້າປຽກເຂົ້າທີ່ບໍ່ຮ້ອນຈົນເກີນໄປ.

3. ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດ.

4. ຫຼີກລ່ຽງການສູບຢາ ຫຼື ດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ

5. ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.