4 ປັດໄຈຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

25

ການເຮັດວຽກດີມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຮັດວຽກຫຍັງກໍຕາມ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ ເຖິງວ່າບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະຈົ່ມວ່າເມື່ອຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງການເຮັດວຽກແລ້ວ ເຮົາກໍຈະເບິ່ງຂ້າມອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນໄປ ຫາກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມສຸກ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ສຶກມ່ວນຊື່ນກັບວຽກງານ ເມື່ອເຮົາມີ ຄວາມສຸກກັບວຽກງານທີ່ເຮົາເຮັດ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະພົບອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກທີ່ໜັກໜາສາຫັດ ເຮົາກໍຈະຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ ເພາະເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຄວາມສຸກ.
ຄົນເຮັດວຽກຈຶ່ງຕ້ອງຄິດວິເຄາະເອົາວ່າມີວິທີການໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກນັ້ນມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນການເຮັດວຽກ. ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ມີເຄັດລັບທີ່ຄົນເຮັດວຽກສາມາດປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍອາໄສແນວທາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ ໃນການເຮັດວຽກນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຢູ່ສະເໝີ. ທຳຕົວໃຫ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ການທີ່ເຮົາທຳຕົວເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການເພີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າອີກ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕອບແທນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຕິດຂັດບັນຫາອັນໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຈະຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ຍາກ.
2. ຮັກສາມາລະຍາດໃນການເຮັດວຽກ ການເຮັດວຽກໂດຍຢຶດຖືລະບຽບ ແລະ ເຄົາລົບກະຕິກາ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ ຢ່າງບໍ່ມີອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກ. ການຮູ້ມາລະຍາດໃນການເຮັດວຽກ ບໍ່ພຽງເປັນການເຄົາລົບຜູ້ອື່ນ ແຕ່ຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຄົາລົບເຮົາ ເຄົາລົບໃນຄວາມເປັນຄົນເຮັດວຽກມືອາຊີບ ຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດໃນທີ່ເຮັດວຽກ.

3. ສ້າງບັນຍາກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ ບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນທີ່ຮັກໃຄ່ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ. ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າຮອຍຍິ້ມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນມິດຂອງເຮົາ ເມື່ອມີຄວາມສຸກ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກກໍຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຍາກ.
4. ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ການສ້າງ ຄວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ທັງໃນລະດັບຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະ ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມລາບລື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກໍເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອນຮ່ວມງານຈະຍອມຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ເພາະເຂົາເຈົ້າຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອຄົນເຮັດວຽກທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງການດຽວກັນພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນກໍຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
ປັດໄຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບນັ້ນມີຢູ່ຫຼາຍແນວທາງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຮົາຈະໃຊ້ວິທີໃດ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຄິດໄວ້ສະເໝີ ຄື: ການເຮັດວຽກນັ້ນຈະມີປະສິດທິພາບໄດ້ ຕ້ອງເກີດຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສຸກຄວບຄູ່ກັນໄປ ຫາກວັນໃດວັນໜຶ່ງເຮົາເລີ່ມຮູ້ສຶກເບື່ອວຽກງານ ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຄິດແລ້ວວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກນັ້ນກັບມາມີຄວາມສຸກຄືເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຮົາກັບມາມີປະສິດທິພາບ.