Slider
Tags ໂຮງຮຽນກິນອນຊົນເຜົ່າ

Tag: ໂຮງຮຽນກິນອນຊົນເຜົ່າ

ນຳເລື່ອງລາວໃນທ້ອງຖິ່ນສອດແຊກກັບບົດຮຽນ ໜຶ່ງວິທີສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນ

ການສຶກສາ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດຫຼັກ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ເຊິ່ງຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາການປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈພັດທະນາສິດສອນ ນັກຮຽນຈົນກາຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໃນຂັ້ນລະດັບເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດຕາມລຳດັບ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງໄດ້ໃນລະດັບປະເທດ ການນຳແຂວງອຸດົມໄຊເນັ້ນໜັກໃຫ້ສຸມໃສ່ສ້າງຫຼັກສູດ ຫຼື ບົດສອນໂດຍນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບບົດຮຽນແຊກເຂົ້າໄປນຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈການຮຽນໄດ້ດີ. ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019...
- Advertisment -
Slider

Most Read