Slider
Tags ແມ່ຖືພາອອກກຳລັງກາຍ

Tag: ແມ່ຖືພາອອກກຳລັງກາຍ

ແມ່ຖືພາໄດ້ຫຍັງຈາກການອອກກຳລັງກາຍ

ການອອກກຳລັງກາຍມີຫຼາຍວິທີແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການເລືອກທ່າອອກກຳລັງກາຍຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ແຕ່ລະທ່ານຮ່ວມນຳ ຫຼື ຂໍຄຳແນະນຳຈາກແພດໝໍ ເຊິ່ງໂຢຄະກໍເປັນການອອກກຳລັງກາຍອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກແມ່ຖືພາຫຼາຍທ່ານ ເພາະໄດ້ທັງສຸຂະພາບ ແລະ ສະມາທິຂະນະປະຕິບັດພ້ອມ. ຂໍ້ດີຂອງການຫຼິ້ນໂຢຄະສຳລັບແມ່ຖືພາ: 1 ຊ່ວຍເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ສະມາທິ. 2 ຊ່ວຍເລື່ອງການກຳນົດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ - ອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຈະນຳເອົາອົກຊີແຊນທີ່ບໍລິສຸດໄປຮອດລູກໃນທ້ອງ. 3 ເປັນການຝຶກການຫາຍໃຈ ເພື່ອກຽມຕົວໃນການເກີດລູກ ແລະ ເກີດເປັນພະລັງທີ່ນຳໄປໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການເກີດຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກີດລູກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ( ຂໍ້ມູນຈາກ: amarin-babyandkids.com )

ແມ່ຖືພາໄດ້ຫຍັງຈາກການອອກກຳລັງກາຍ

ການອອກກຳລັງກາຍມີຫຼາຍວິທີ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການເລືອກທ່າອອກກຳລັງກາຍຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ແຕ່ລະທ່ານ ຫຼື ຂໍຄຳແນະນຳຈາກແພດໝໍ ເຊິ່ງໂຢຄະກໍເປັນການອອກກຳລັງກາຍອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກແມ່ຖືພາຫຼາຍທ່ານ  ເພາະໄດ້ທັງສຸຂະພາບ ແລະ ສະມາທິຂະນະປະຕິບັດພ້ອມ. ຂໍ້ດີຂອງການຫຼິ້ນໂຢຄະສຳລັບແມ່ຖືພາ: ຊ່ວຍເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ສະມາທິ. ຊ່ວຍເລື່ອງການກຳນົດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ - ອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຈະນຳເອົາອົກຊີທີ່ບໍລິສຸດໄປຮອດລູກໃນທ້ອງ. ເປັນການຝຶກການຫາຍໃຈເພື່ອກຽມຕົວໃນການເກີດລູກ ແລະ ເກີດເປັນພະລັງທີ່ນຳໄປໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການເກີດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກີດລູກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ( ຂໍ້ມູນຈາກ: s-momclub.com ) ( ຮຽບຮຽງ: ນຸ້ມນິ້ມ )
- Advertisment -
Slider

Most Read