Slider
Tags ແຈ້ງ 62 ບໍລິສັດ

Tag: ແຈ້ງ 62 ບໍລິສັດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຖິງ 62 ບໍລິສັດໃຫ້ເຂົ້າພົບດ່ວນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນ 62 ແຫ່ງທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດກົມ ທຄວ ໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ເຂົ້າມາພົບ ແລະອະທິບາຍເຫດຜົນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ພະຈິກ 2019. ຖ້າວິສາຫະກິດໃດບໍ່ເຂົ້າມາພົບ ຫຼື ມາພົບແຕ່ຄຳຕອບບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ຂອງບົດແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 1170/ກທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 2019.   62 ວິສາຫະກິດ...
- Advertisment -
Slider

Most Read