ສ້າງໂຮງໝໍຫຼັງໃຫຍ່ເມືອງດາກຈຶງ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ເຊກອງເຊີນຮ່ວມປະມູນ ສ້າງໂຮງໝໍຫຼັງໃໝ່ເມືອງດາກຈຶງ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ເຊກອງ ອອກໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ການສ້າງໂຮງໝໍເມືອງດາກຈຶງຫຼັງໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 33/ພສກ ລົງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2020. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ( ບ່ວງນໍ້າເທີນ 2) ໃນປີ […]