ສ້າງສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສ້າງສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ປັດຈຸບັນຜູ້ບໍລິໂພກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຜົນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດເຂົ້າສູ່ລະບົບມາດຕະຖານເພື່ອຮອງຮັບທ່າອ່ຽງຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງພ້ອມແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາກະສິກໍາອິນຊີລາວ ຄັ້ງທີ […]