ສ້າງບຸກຄະລາກອນລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ມິຕິໃໝ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ສາມາດປະກອບອາຊີບກັບສາກົນໄດ້

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແກ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ຄສປ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດ້ານການອົບຮົມເພື່ອນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື-ອຸປະກອນສຳຫຼວດ Total Station, ICON, 3D scanner ແລະ ລະບົບ Software Captivate […]