ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ລັດຍົກເລີກການອອກໃບຢັ້ງຢືນນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນພາຫະນະແລ້ວ

ແນໃສ່ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ອັນສຳຄັນແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ […]