ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ໂອກາດດີໆ ສຳລັບຜູ້ຢາກຝຶກເປັນນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ສູນພັດທະນາ ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເປັນນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ມີການພັດທະນາທັກສະທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາຕົນເອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ມີທັດສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ. ດັງນັ້ນ, ທາງສູນຈຶ່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: “ ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ […]