ສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳຂອງລາວ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳຂອງລາວນ້ອຍສຸດຖ້າທຽບກັບພາກພື້ນ, ຕັດຫຍິບຈ້າງງານສູງກວ່າໝູ່

ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ້ອນຫຼັງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳໃນປະເທດເຮົາເຫັນວ່າຍັງຢູ່ຕົວເລກທ້າຍຕາຕະລາງ ຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ ໃນນັ້ນເຫັນວ່າຂະແໜງອຸດສາກຳຕັດຫຍິບເປັນຂົງເຂດທີ່ມີການຈ້າງງານ ກໍ່ຄືໃຫ້ເງິນເດືອນສູງກວ່າໝູ່ຮອງລົງມາຄືຂົງເຂດອາຫານ. ອີງຕາມ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ເກັບກຳ ສະຖິຕິໂຮງງານສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2016 […]