ສານເຄມີຕ້ອງຫ້າມ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ແພດເຕືອນ 3 ສານເຄມີທາງການກະເສດທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ນັກວິຊາການໄດ້ກ່າວເຖິງອັນຕະລາຍຈາກສານເຄມີທາງການກະເສດ ທັ້ງສານທີ່ໃຊ້ສຳລັບຂ້າແມງໄມ້, ຂ້າຫຍ້າ, ກຳຈັດເຊື້ອລາ ແລະອື່ນໆ ລວມທັ້ງສານຂ້າໜູ ສານເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດທີ່ຊາວກະສິກອນ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມລາຍໄດ້. ແຕ່ຫາກໃຊ້ບໍ່ລະມັດລະວັງ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບເປັນຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ຜື່ນຄັນ, […]