Slide
sonet-01
Tags ປອດສານພິດ

Tag: ປອດສານພິດ

ປອດສານພິດແມ່ນຫຍັງ? ເຮົາມາຫາຄຳຕອບທີ່ຄົນທັ້ງໂລກກຳລັງນິຍົມ

ໃນປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແຕ່ປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ແມ່ນການເລືອກກິນອາຫານ ເພາະອາຫານທີ່ມີໃຫ້ເລືອກກິນສ່ວນຫຼາຍມີທັ້ງອາຫານສົດ ແລະອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນປອດໄພ ແລະດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງອາຫານທີ່ປອດໄພ ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຈະຄິດເຖິງອາຫານປອດສານພິດນັ້ນເອງ. ແລ້ວອາຫານປອດສານພິດແມ່ນຫຍັງ? ອາຫານປອດສານພິດ ກໍ່ຄືຂະບວນການປູກຝັງກະສິກຳອິນຊີທີ່ມີການຜະລິດແບບເປັນທຳມະຊາດ 100% ໂດຍແກ່ນພັນແມ່ນບໍ່ມີການປັບປຸງພັນທຸກຳ ບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນເຕີບໃຫຍ່ຕາມທຳມະຊາດ ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ເມື່ອພວກເຮົາຢຸດໃຊ້ສານເຄມີ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ດິນ ເລີ່ມດີຂຶ້ນ ແລະຍັງມີຂີ້ກະເດືອນທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ດິນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບດີອີກດ້ວຍ ແລະນີ້ກໍ່ແມ່ນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ ອາຫານປອດສານພິດ. ເປັນຫຍັງຕ້ອງປອດສານພິດ? ເພາະສິ່ງທີ່ເຮົາກິນທຸກໆມື້...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read