Slide
sonet-01
Tags ບົວລະພາປູກໄມ້

Tag: ບົວລະພາປູກໄມ້

ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກການປູກໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເນື້ອທີ່ 60 ພັນເຮັກຕາ ຂອງບໍລິສັດບົວລະພາ

ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຫັນດີຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກໂຄງການລົງທຶນປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງລັດ - ຜູ້ປະກອບການ, ປະຊາຊົນໃນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ເນື້ອທີ່ 60 ພັນເຮັກຕາ. ອີງຕາມໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮອງເອົາບົດວິພາກເສດຖະ ກິດ - ເຕັກນິກຂອງກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 2912/ກປມ ລົງວັນທີ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read