Slide
sonet-01
Tags ບາງອົງປະກອບຂອງຫົວໜ້າ

Tag: ບາງອົງປະກອບຂອງຫົວໜ້າ

ບາງອົງປະກອບຂອງຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຄວນເປັນ

ການເປັນຫົວໜ້າອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ການເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ່າງຫາກ ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສຳລັບທຸກຄົນ ເພາະທ່ານບໍ່ສາມາດສັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງທຸກຄົນມາມັກ, ຮັກ ຫຼື ເຫັນພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ. ແຕ່ໃນຖານະຫົວໜ້າທ່ານຕ້ອງຊື້ໃຈລູກນ້ອງໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໄປເຖິງການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ອົງກອນປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ແຕ່ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳຫຼາຍພໍຫຼືຍັງ ລອງມາອ່ານ 9 ທັກສະສຳຄັນ ທີ່ອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກນ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຄື: ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມື: ແນ່ນອນວ່າວຽກທຸກຢ່າງຈະສຳເລັດບໍ່ໄດ້ຖ້າເກີດຈາກຄົນດຽວ ເພາະສະນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read