Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າຄາວປາມີກິ່ນ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່?

Tag: ນໍ້າຄາວປາມີກິ່ນ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່?

ນໍ້າຄາວປາມີກິ່ນ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່?

ຕາມປົກກະຕິນ້ຳຄາວປາຈະໝົດໄປພາຍໃນ 4 - 6 ອາທິດຫຼັງເກີດ ໂດຍລັກສະນະສີຈະເຂັ້ມໃນໄລຍະທຳອິດ ແລະ ມີສີຈາງລົງເລື້ອຍໆ. ລັກສະນະນ້ຳຄາວປາທີ່ຜິດປົກກະຕິ: ນ້ຳຄາວປາມີກິ່ນເໝັນເນົ່າ ພ້ອມກັບມີອາການເຈັບທ້ອງຫຼາຍ ຫຼື ອາດມີໄຂ້ຮ່ວມນຳສະແດງເຖິງການຕິດເຊື້ອ. ນ້ຳຄາວປາມີປະລິມານຫຼາຍ ເມື່ອໃສ່ຜ້າອະນາໄມຮອງຮັບຕ້ອງປ່ຽນຜ້າອະນາໄມທຸກໆ 1 ຊົ່ວໂມງ, ມີສີແດງສົດ, ມີກ້ອນເລືອດ ຫຼື ເລືອດອອກມາຈະເປັນພາວະເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິຫຼັງເກີດ. ນ້ຳຄາວປາຈາງໄປແລ້ວກັບມາມີສີແດງສົດອີກເທື່ອ. ມີນ້ຳຄາວປາອອກຫຼາຍຮ່ວມກັບມີອາການວິນຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ປຸ້ນທ້ອງ ຫຼື ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ. ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ມີນ້ຳຄາວປາ: ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍເບິ່ງແຍງອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ສະອາດບໍ່ອັບຊຸ່ມ. ປ່ຽນຜ້າອະນາໄມຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການອັບຊຸ່ມ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read