Slide
sonet-01
Tags ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຄ້າ

Tag: ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຄວນມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ

ບົດລາຍງານປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີຫຼາຍຂໍ້, ໃນນັ້ນຄວນສົ່ງເສີມ 13 ມາດຕະການທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນໄດ້ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າລັດຖະບານຕ້ອງປຸກລະດົມສ້າງຄ່ານິຍົມສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລາວຜ່ານການອອກນະໂຍບາຍ ຫຼື ມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາວໃນບັນດາສໍານັກງານອົງການຂອງລັດ ແລະ ໃຫ້ນະໂຍບາຍ ຫຼື ສິ່ງຈູງໃຈແກ່ພາກເອກະຊົນ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາວ ໂດຍບໍ່ຜິດກັບລະບຽບຂອງອົງການການຄ້າໂລກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read