Slide
sonet-01
Tags ທ່ານອນແບບໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່

Tag: ທ່ານອນແບບໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່

ທ່ານອນແບບໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່

ພໍ່ ແລະ ແມ່ຮູ້ດີແລ້ວວ່າການນອນຄືເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ເປັນການເສີມສ້າງພັດທະນາການຂອງລູກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານອນຂອງລູກໃນໄວນີ້ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເຊັ່ນກັນ ເພາະທ່ານອນທີ່ເໝາະສົມກັບລູກນ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເສີມພັດທະນາການໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງສົມບູນ. ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເດືອນ: ເດັກນ້ອຍໃນໄວນີ້ສາມາດອຽງຄໍໄປມາໄດ້, ແຕ່ຍັງຊັນຄໍ ( ຄໍຕັ້ງ ) ໄດ້ບໍ່ດີປານໃດ ທ່ານອນຫງາຍຈຶ່ງເປັນທ່າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນໄວນີ້ ເພາະລູກນ້ອຍສາມາດໝູນຕົວສະຫຼັບຊ້າຍຂວາໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ການນອນຫງາຍຍັງຊ່ວຍເສີມການຮຽນຮູ້ຈາກການເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆຮອບຕົວໄດ້ນຳ. ເດັກນ້ອຍ 4 - 6 ເດືອນ:...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read