Slide
sonet-01
Tags ທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນລາວ

Tag: ທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນລາວ

ຮູ້ທຸລະກິດ 3 ຂະແໜງການເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍການເປີດກວ້າງໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນັກທຸລະກິດລົງທຶນເອງ 100%, ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງພາກທຸລະກິດ ກັບພາກລັດ ແລະ ທຶນພາຍໃນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຈະມີການເປີດກວ້າງການລົງທຶນກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງເຫັນວ່າບັນດາໂຮງງານຫົວໜ່ວຍການຜະລິດທົ່ວປະເທດ ຈາກສະຖິຕິທ້າຍປີ 2015 ມີພຽງ 13.148 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ໃນນີ້ໂຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍສຸດແມ່ນ ການສີເຂົ້າ/ສາລີ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read