Slide
Slide
Tags ກົດໝາຍ

Tag: ກົດໝາຍ

ໄປເບິ່ງຮູບແບບໃນການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນກົດໝາຍກິລາຂອງ ສປປ ລາວ

ຕໍ່ຈາກບົດທີ່ແລ້ວກັບ ກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນໝວດທີ 4 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາສະຫມັກຫຼິ້ນ ແລະ ກິລາອາຊີບ ມື້ນີ້ເຮົາໄປຮຽນຮູ້ກັບ #ພາກທີ III ການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ +ຫມວດທີ 1. ການພັດທະນານັກກິລາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ +ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ການພັດທະນານັກກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ການພັດທະນານັກກິລາ-ກາຍຍະກໍາແມ່ນ ການເລືອກເຟັ້ນ, ເຕົ້າໂຮມ, ບໍາລຸງ, ສ້າງ, ຝຶກແອບ, ຝຶກຊ້ອມ,...

ກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ກ່ຽວກັບ ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ

ມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຮູ້ ພາກທີ 2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ນໍາກັນຕໍ່  ມາດຕາ 26-28 ມີດັ່ງນີ້: ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ມີ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ດັ່ງນີ້: 1. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຝຶກແອບກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ...

ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ຕໍ່) ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ມີ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ແລະມາດຕາ24-25

ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ); ມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຮູ້ ພາກທີ 2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ນໍາກັນຕໍ່ ໂດຍທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ແນະນໍາໄປແລ້ວ 22 ມາດຕາ, ມີ້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ນໍາກັນວ່າ ມາດຕາ 23-25 ມີດັ່ງນີ້: ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ...

ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ມາດຕາ 20-22

ມາຮູ້ຈັກກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ); ມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຮູ້ ພາກທີ 2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມາດຕາ 20-22 ມີດັ່ງນີ້: ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ພະລະສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນສະຖານການສຶກສາ ພະລະສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນສະຖານການສຶກສາ ແມ່ນ ວິຊາຮຽນຫນຶ່ງ ໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດພື້ນຖານ...

ກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ຕໍ່) ມາດຕາ 11-13 ຄື ລະດັບ, ຮູບແບບ ແລະ ມວນຊົນ

ຕໍ່ກັບ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດເລກທີ 026 ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020 ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ຢ່າງເປັນທາງການ ມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຮູ້ໃນ ພາກທີ 2 ກີລາ-ກາຍຍະກໍາໂດຍທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ແນະນໍາໄປແລ້ວທັງ 10 ມາດຕາຂອງພາກທີ 1. ມີ້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ນໍາກັນວ່າພາກທີ 2...

ກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ພາກທີ 1 ມາດຕາ 4-6 (ນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ, ສິດ-ພັນທະ)

ຮຽນຮູ້ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດເລກທີ 026 ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020 ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ພາກທີ 1 ບັນຢັດທົ່ວໄປ ໂດຍທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ແນະນໍາໄປແລ້ວມາດຕາ 1 - ມາດຕາ 3, ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະຕໍ່ມາດຕາ...

ຮຽນຮູ້! ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ມາດຕາ 1 ຫາ ມາດຕາ 3

ປ່ຽນບັນຍາກາດໄປຮຽນຮູ້ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດເລກທີ026 ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020 ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະນໍາເອົາມາດຕາ 1 - ມາດຕາ 3 ມາໃຫ້ຮູ້ນໍາກັນດັ່ງນີ້: ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ - ກົດຫມາຍສະບັບນີ້...

ຄໍລໍາມູມຫຼັກ8…ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳ….

ກະແສສື່ອອນລາຍມາແຮງຫຼາຍກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕໍ່ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອນໍ້າເບີິ 50 ແລະ 59 ທີ່ແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ. ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າ: ຫຼັງຈາກປິ່ນປົວຫາຍດີຂອງເບີ 50 ແລະ 59 ແລ້ວຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸຕິທໍາແນ່ນອນ, ດັ່ງນັ້ນກະແສສັງຄົມຕ້ອງທຸ່ນທ່ຽງເພາະຢູ່ປະເທດເຮົາບໍ່ມີໃຜຢູ່ນອກເໜືອກົດໝາຍໄດ້! ຕ້ອງທໍາໃຈດີປະໃຫ້ຂະບວນການຍຸຕິທໍາເພິ່ນດຳເນີນຄະດີຕາມຂັ້ນຕອນ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ທັນໃຈເຮົາກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີການປ່ອຍປະລະເລີຍ. ຫາກເປີດເບິ່ງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເຫັນວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດນໍ້າເບີ 50 ແລະ 59 ມີການລະເມີດກົດໝາຍກໍຄືນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ລະເມີດດຳລັດເລກທີ 21/ລບ ລົງວັນທີ...

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມລາວ ປະກອບມີ IX ພາກ 7ໝວດ ແລະ 63 ມາດຕາ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ສສຊ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຄັ້ງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານພົນໂທ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນວາລະກອງປະຊຸມມື້ນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມລາວ (ສ້າງໃໝ່) ຈາກ ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ພ້ອມຮັບຟັງການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກບັນດາ...

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 14 ພາກ 19 ໝວດ ແລະ 103 ມາດຕາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສະເໜີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີເນື້ອໃນລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ, ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃນປະຈຸບັນ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read