Slide
Slide
Tags ການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີ

Tag: ການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ລາວ – ຈີນ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ລາວ - ຈີນ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕາມທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 300 ລ້ານໂດລາ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງໂຄງການ ວ່າ: ໂຄງການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ລາວ -...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read