ນັກສຶກສາ ເລີ່ມທະຍອຍເຂົ້າມາຍື່ນໃບສະໝັກເສັງ ແລະ ສຳພາດເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ

ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ເລີ່ມທະຍອຍເຂົ້າມາສະໝັກເສັງ ແລະ ສຳພາດເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວເຢຍລະມັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ປະກາດ ເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນນີ້.ພິເສດບາງຫຼັກສູດ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ. ວິຊາສອບເສັ່ງມີ: ວິຊາຄະນິດເສດ+ຟິຊິກສາດ(ໃຊ້ເວລາ90ນາທີ), ວິຊາພາສາລາວ ວັນນະຄະດີ+ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ+ພາສາອັງກິດ(ໃຊ້ເວລາ90ນາທີ).


ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຮງຮຽນອະຊີວະວິຊາຊີບ ທີ່ສ້າງບຸກຄະ ລາກອນສີມືແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນການເຮັດວຽກດ້ານເຕັກນິກ, ຊ່າງສີມືແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບ ການດ້ານຊ່າງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຊ່າງກົນຈັກ, ຊ່າງໄຟຟ້າ, ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງ ການວິຊາຊີບທີ່ທາງລັດຖະບານລາວ ຖືເປັນບູລິມະສິດໃນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຜູ້ມີຄຸນນຸພາບ ໃນການປະກອບອາຊີບ ແລະ ເຮັດວຽກໃນອາຊີບທີ່ສັງຄົມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

ທ່ານ ຄຳສະໄຫວ ຍ່ອມມີລາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ສຳພາດກອນໜ້ານີ້ວ່າ: ໃນສົກ 2019 – 2020 ນີ້ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ – ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ. ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຮັບນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໃໝ່ ຈຳນວນ 955 ຄົນ.

ໃນນັ້ນ ພາກວິຊາ ຫຼື ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີລົດຍົນ ລະບົບ 9+3 ຈຳນວນ 30 ຄົນ, 12+2 ຈຳນວນ 180 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ 195 ຄົນ; ພາກວິຊາໄຟຟ້າ – ເອເລັກໂຕຣນິກ ລະບົບ 9+3 ຈຳນວນ 50 ຄົນ, 12+3 ຈຳນວນ 195 ຄົນ, ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ 60 ຄົນ; ພາກວິຊາໂລຫະກຳວິທະຍາ (ຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ) ລະບົບ 9+3 ຈຳນວນ 20 ຄົນ, 12+2 ຈຳນວນ 25 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ 25 ຄົນ.

ພາກວິຊາກົນຈັກໂຮງງານ ລະບົບ 9+3 ຈຳນວນ 40 ຄົນ, ລະ ບົບ 12 + 2 ຈຳນວນ 25 ຄົນ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ 25 ຄົນ; ແລະ ພາກວິຊາກົນຈັກໜັກ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ ໂດຍລະບົບກົນຈັກໜັກ 12 + 2 ຈຳນວນ 120 ຄົນ, ກົນ ຈັກກະສິກຳ ລະບົບ 9+3 ຈຳ ນວນ 20 ຄົນ ແລະ ລະບົບ 12 + 2 ຈຳນວນ 20 ຄົນ.

ມື້ຂາຍ-ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍສຳພາດເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ ລະບົບ 9+3 ແຕ່ວັນທີ 08/7/2019; ມື້ຮັບສຳພາດໄດ້ແຈ້ງຢູ່ໃນແບບຟອມສະໝັກ. ມື້ຂາຍ-ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍສຳພາດ ແລະ ສອບເສັງ ເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ ລະບົບ 12+2; ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບ 12+3 ແຕ່ວັນທີ 16/7/2019-12/8/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ. ສ່ວນມື້ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດ 12+2 ແລະ 12+3 ວັນພຸດ, ວັນທີ 14/08/2019
ຂາຍ-ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ວັນທີ 17/7/2019-21/8/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.ມື້ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ວັນພຸດ, ວັນທີ 23/8/2019; ຊື້ ແລະ ຍື່ນຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ (ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ຫຼັກ 3 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ; ໂທ 021 312 432, ແຟັກ: 021 312 538).
ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

%d bloggers like this: