ສື່ມວນຊົນກັບການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກວດກາ

ສື່ມວນຊົນກັບການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກວດກາ

 

ຜ່ານມາຄໍລຳເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີຜົນງານ ກໍຄື: ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະຈຳປີ 2018 ມີເພື່ອນຜູ້ອ່ານຢາກຮູ້ວ່າ ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດຫຍັງແດ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກວດກາ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງເພື່ອນຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ ເຊິ່ງໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເຊື່ອມຊຶມມະຕິສຳຄັນຂອງພັກ. ໃນນັ້ນ, ມີຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເລກທີ 419/ອກລ ລົງວັນທີ 04 ທັນວາ 2018 ເຊິ່ງມີມາດຕາກຳນົດໃຫ້ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

 

 

▶ກ່ອນອື່ນຂໍສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງຄຳແນະນຳມີດັ່ງນີ້:

  • ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນບາງມາດຕາທີ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ.

  • ເພື່ອແນະນຳ, ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຂະແໜງການ; ທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງຕົວຈິງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາລັດຖືກຕ້ອງຮັດກຸມ, ເຂັ້ມງວດ ມີຜົນສັກສິດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ໄດ້ກຳນົດໄວ້​.

  • ເພື່ອໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງ – ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນ; ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ພົນລະເມືອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

 

 

▶ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານກວດກາ ນັ້ນປະກອບມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມມີສື່ມວນຊົນ ໂດຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 4 ວັກສອງ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 4 ວັກ 2 ໄດ້ກຳນົດ ວ່າ: ລັດຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໝາຍຄວາມວ່າ: ລັດຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາລັດ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ກັບບັນດາອົງການອຳນາດລັດ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກທາງການ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍວິທີການເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງນີ້:

 

  1. ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສ້າງແຜນການ ເພື່ອກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນເຂົ້າມາລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເປັນແຕ່ລະເດືອນຕາມສະພາບຕົວຈິງ, ກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນອາດຈະເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາລາຍງານໂດຍກົງ ຫຼື ສ້າງແຜນການລົງກຳສະພາບ, ຂໍ້ມູນນຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ.
  2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາປະຈຳປີ ຕາມການເຊີນຂອງອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ.
  3. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ກວດກາໂດຍກົງຕາມການສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງຂອງອົງການກວດກາລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
  4. ສະເໜີເຂົ້າພົບ ແລະ ລາຍງານໂດຍກົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ປາກເປົ່າກັບອົງການກວດກາລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  5. ສົ່ງຄຳສະເໜີ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ( ຕາມມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ທີ່ມີການລະເມີດລະບຽບດ້ານບໍລິຫານ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ອົງການກວດກາລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານທາງໄປສະນີ, ຕູ້ຮັບຈົດໝາຍ ທີ່ການຈັດຕັ້ງກວດກາລັດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງລັດ ໄດ້ຈັດວາງໄວ້ແຕ່ລະບ່ອນ.
  6. ລາຍງານຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ຕາມອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ດ້ວຍຮູບການອື່ນ.
  7. ສຳລັບສື່ມວນຊົນນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເກັບກຳຂ່າວ ແລະ ອອກຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງອົງການກວດກາລັດຂັ້ນຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນການເກັບກຳຂ່າວ ແລະ ອອກຂ່າວ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກວດກາ, ການຈັດສຳມະນາຕ່າງໆ, ການເປີດເຜີຍຜົນຂອງການກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດກ່ຽວກັບຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເລກທີ 073/ສພຊ ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017, ປະທານປະເທດອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ ເລກທີ 328/ປປທ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2017. ກົດໝາຍນີ້ປະກອບດ້ວຍ 10 ພາກ, 06 ໝວດ ແລະ 80 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກວດກາລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງ.

 

( ທິດດີ )

%d bloggers like this: