ຊາວກະສິກອນຫັນປູກພືດຊະນິດອື່ນແທນການປູກເຂົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ

ການຜະລິດເຂົ້າໃນປີ 2018 ຄາດໝາຍແຜນການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ ແຕ່ຕົວຈິງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 3,6 ລ້ານໂຕນ ເທົ່າກັບ 86% ຂອງແຜນປີ, ດ້ານການປະມົງ ແລະ ລ້ຽງສັດສາມາດເຮັດໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ 0,7%.

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ 2018 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນງານຄໍ້າປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ໃນປີຜ່ານມາທາງກະຊວງແມ່ນໄດ້ສຸມທຸກກໍາລັງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ ຫັນການຜະລິດໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເປັນກ້າວໆ ພ້ອມທັງໄດ້ກໍານົດພື້ນທີ່ກວ້າງເປັນຈຸດສຸມ ເພື່ອນໍາເອົາກົນຈັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ ແນໃສ່ຍົກຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້າປີ 2018 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 848.173 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 3,6 ລ້ານໂຕນ ເທົ່າກັບ 86% ຂອງແຜນປີ ( 4,2 ລ້ານໂຕນ ). ໃນນັ້ນ, ເຂົ້ານາແຊງ 76.570 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 403.100 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 85% ຂອງແຜນປີ ( 475.600 ໂຕນ ), ເຂົ້ານາປີ 693.697 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 3,02 ລ້ານໂຕນ ເທົ່າກັບ 84,5% ຂອງແຜນປີ ( 3,55 ລ້ານໂຕນ ), ເຂົ້າໄຮ່ 79.578 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 158.900 ໂຕນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.

ສໍາລັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍແມ່ນມາຈາກ 3 ສາເຫດຫຼັກ ຄື: 1. ປະຊາຊົນມີເຂົ້າຈາກການຜະລິດເຂົ້ານາປີແຮໄວ້ພຽງພໍສໍາລັບບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຈຶ່ງຫັນໄປປູກພືດອື່ນທີ່ມີເສດຖະກິດດີກວ່າການປູກເຂົ້າ, 2. ລາຄາເຂົ້າມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຕົ້ນທຶນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງແມ່ນສູງ ເຊັ່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ, ແຮງງານ, ແນວພັນ, ຝຸ່ນ – ປຸ໋ຍ ແລະ ອື່ນໆ ມີລາຄາສູງສະເລ່ຍປະມານ 8 – 10 ລ້ານກີບຕໍ່ເຮັກຕາ, ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຄາຂາຍຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ແມ່ນຜົນກໍາໄລບໍ່ເຖິງ 30%, 3. ບາງເຂດຂາດແຮງງານໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າແຮງງານໄດ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຕົວເມືອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນການຜະລິດຂົງເຂດຊົນລະປະທານແມ່ນບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເພາະພື້ນທີ່ການຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຫັນໄປປູກພືດຜັກທີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າການຜະລິດເຂົ້າ.

ສ່ວນການປູກພືດສະບຽງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ພືດທີ່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານຫຼັກ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີຜ່ານມາກໍຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ຜົນຜະລິດສາລີຫວານໄດ້ 249 ກວ່າໂຕນ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆ 292 ກວ່າໂຕນ, ໝາກໄມ້ 1 ລ້ານກວ່າໂຕນ ແລະ ຜັກ 1 ລ້ານກວ່າໂຕນ.

ສໍາລັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວປະເທດມີ ຄວາຍ 1,20 ລ້ານໂຕ, ງົວ 2,04 ລ້ານໂຕ, ໝູ 3,82 ລ້ານໂຕ, ແກະ ແລະ ແບ້ 62 ລ້ານໂຕ, ສັດປີກ 39,21 ລ້ານໂຕ. ການຜະລິດຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ໄດ້ປະມານ 416.220 ໂຕນ ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນປີ 0,7%. ໃນນັ້ນ, ມີຊີ້ນ 202 ກວ່າໂຕນ, ໄຂ່ 34 ພັນກວ່າໂຕນ, ປາຜະລິດໄດ້ 179.200 ໂຕນ ( ສະເພາະປາລ້ຽງ 118.700 ໂຕນ ), ຈາກການລ້ຽງເປັນຟາມໄດ້ 76 ພັນກວ່າໂຕນ ກວມເອົາປະມານ 18,35% ຂອງຜົນຜະລິດຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາທັງໝົດ. ໃນນັ້ນ, ມີຊີ້ນໝູ 33 ພັນກວ່າໂຕນ, ງົວ 194 ໂຕນ, ສັດປີກ 15 ພັນກວ່າໂຕນ, ໄຂ່ 34 ພັນກວ່າໂຕນ ແລະ ປາ 27 ພັນກວ່າໂຕນ.

ສ່ວນແຜນການປູກເຂົ້າປີ 2019 ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກລວມໃຫ້ໄດ້ 4,4 ລ້ານໂຕນ. ໃນນັ້ນ, ຮັບປະກັນເຂົ້າສະບຽງໃຫ້ໄດ້ 2,1 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ, ຄັງແຮສຸກເສີນ 4 ແສນໂຕນ, ປຸງແຕ່ງພາຍໃນ 5 – 6 ແສນໂຕນ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 1 ແສນເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 5,26 ແສນໂຕນ, ເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 8,5 ແສນເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 3.674.000 ໂຕນ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່ຢູ່ໃນລະດັບ 1 ແສນເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 2 ແສນໂຕນ.

%d bloggers like this: