ກຽມອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

ເພື່ອຫັນລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ງ່າຍດາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງ ສະນັ້ນ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງລະບົບເພື່ອອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມດຽວກັບການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 0489/ຫກງ ລົງວັນທີ 05 ມີນາ 2019  ເຖິງ ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເລື່ອງ: ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN)

ເຊິ່ງແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ສຳລັບວິສາຫະກິດໃດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຈະປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເຂົ້າໃນລະບົບອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຮັບຮອງອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງທາງອີເລັກໂທຣນິກຫາລະບົບ TaxRis ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລ້ວລະບົບ TaxRis ຈະອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນແບບອັດຕະໂນມັດສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ລະບົບອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພື່ອອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ມີເລກບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ປ່ຽນແທນໃບຍັ້ງຢືນການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອການຢັ້ງຢືນທາງລັດຖະການຕ່າງໆໃນເມື່ອກ່ອນ; ຫ້າມສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ແລະ ເມືອງອອກທະບຽນອາກອນ ຫຼື ອອກໃບຢັ້ງຢືນຕື່ມອີກ ພາຍຫຼັງທີ່ວິສາຫະກິດໄດ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນແລ້ວ.

ວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນແລ້ວ ຕ້ອງເຂົ້າມາຮັບຟັງການປະຖົມນິເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະອາກອນຕ່າງໆ ນຳຂະ ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ພາຍໃນກຳນົດ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນຕົ້ນໄປ.

ສຳລັບວິສາຫະກິດໃດທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມາແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນມີເລກບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (12 ຕົວເລກ) ແມ່ນໃຫ້ປະກອບຄຳຮ້ອງຂໍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແລ້ວຍື່ນຕໍ່ຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ເພື່ອອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນອອກໃຫ້, ສ່ວນສ່ວຍສາອາກອນເມືອງໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ TaxRis  ແມ່ນສົ່ງສຳນວນຄຳຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ແຂວງ ທີ່ເມື່ອງນັ້ນຂຶ້ນກັບ ເປັນຜູ້ອອກເລກບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ວິສາຫະກິດ

ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ການນຳໃຊ້ລະບົບ TaxRis ແມ່ນຢູ່ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ 05 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ແລະ ຢູ່ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ 05 ເມືອງ ຄື: ຈັນທະບູລີ, ສີໂຄດຄະບອງ, ໄຊເສດຖາ, ສີສັດຕະນາກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ໃນຕົ້ນປີ 2019 ຢູ່ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ 02 ແຂວງຄື: ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄຳມ່ວນ, ຢູ່ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ 05 ເມືອງຄື: ວັງວຽງ, ປາກຊັນ, ທ່າແຂກ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງມີແຜນຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໄປບັນດາແຂວງທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ສຳເລັດປີ 2019.

 

 

%d bloggers like this: