ເບິ່ງເງື່ອນໄຂການລົງທຶນປະກອບກິດຈະການໃນລາວ

 

ການລົງທຶນປະກອບກິດຈະການໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ວ່າທຸລະກິດປະເພດໃດກໍ່ຕາມຂໍພຽງຖືກກົດໝາຍ ລັດຖະບານແມ່ນມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີ່ຊັດເຈນ ແລະເປີດກວ້າງທຸກຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂທາງການເງິນ ສາມາດສະເໜີເຈດຈຳນົງ ເພື່ອດຳເນີນການໄດ້ແຕ່ທັ້ງນີ້ ຜູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນບໍ່ທັນມີປະສົບການມາກ່ອນອາດຍັງເກີດຄວາມສັບສົນວ່າຕົກລົງແລ້ວຕ້ອງມີອົງປະກອບໃດແດ່ກ່ອນການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ແອັດມິນຈິ່ງໄດ້ນຳເອົາບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະເອກະສານທີ່ຈຳເປັນໃນການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນປະກອບກິດຈະການໃນລາວມາຝາກທ່ານ ຜູ້ທີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

 

ພາບປະກອບຂ່າວ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນ

 

 

1.ເປັນນິຕິບຸກຄົນ;
2. ມີປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນ ຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3.ມີຖານະທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ;
4. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 

ພາບປະກອບຂ່າວ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນ

 

ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສໍາປະທານ, ການລົງທຶນ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເພື່ອການສົ່ງອອກ ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດ (ລາຍລະອຽດຂອງການປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ຕ່າງຫາກ) ຕໍ່ ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຂັ້ນແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພິຈາລະນາ.

 

 

ພາບປະກອບຂ່າວ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນ

 

ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຂໍລົງທຶນ ມີ ດັ່ງນີ້:

1.ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ.
2. ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດ, ບັດປະຈຳຕົວ,ໃບແຈ້ງໂທດ, ສຳເນົາໜັງສືເດີນທາງ, ທະບຽນວິສາຫະກິດກໍລະນີເປັນນິຕິບຸກຄົນ.
3.    ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ.
4. ໃບມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ບັນດາຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນກໍລະນີບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ.
5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼື ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງກຳນົດເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ, ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ, ກຳນົດເວລາດຳເນີນງານ, ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ, ຄວາມຕ້ອງການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ, ຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ, ຄາດຄະເນການແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ, ແຜນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ, ເອກະສານ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນທຶນ,  ຂໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍການລົງທຶນ.
6.    ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ      ແລະ  ທໍາມະຊາດ.
7. ໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຫຼື ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານ, ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ ສອງ ປີຫຼ້າສຸດ.

  1. ກົດລະບຽບບໍລິສັດຕາມຮູບແບບທີ່ກໍານົດ.
%d bloggers like this: