ສສກ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກ

ໃນປີ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ( ສສກ ) ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນແກ້ວຽກທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໃນຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະ, ບັນຫາຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ, ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ.

ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄາດໝາຍດ້ານການສຶກສາ ໃນປີ 2019 ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 79% ເພີ່ມຈາກຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ໃຫ້ໄດ້ 4 ເມືອງ; ອັດຕາເຂົ້າສຸດທິ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 98,9%; ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນ ປ 1 ໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 5%; ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 8%; ອັັັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເຫຼືອ 3%; ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເຫຼືອ 3%; ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ 5 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 84%; ເພີ່ມຈຳນວນເມືອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຮອດຂັ້ນ ປ 5 ສູງກວ່າ 95% ໃຫ້ໄດ້ 8 ເມືອງ; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 84%; ເພີ່ມຈຳນວນແຂວງທີ່ບັນລຸອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ ຊັ້ນ ມ 4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ໃຫ້ໄດ້ 2 ແຂວງ; ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 6,5%; ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ 4% ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 80% ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ທຸກເພດ, ທຸກໄວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫັດກາຍບໍລິຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ, ຫຼິ້ນກີລາ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຂະບວນການກີລາປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 26% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ.

ພ້ອມນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ຄາດໝາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເປັນຕົ້ນອັດຕາການປະລະ, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນທຸກຊັ້ນຮຽນ, ນັກຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມໄດ້ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບ, ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ, ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນ, ຫໍພັກຄູ – ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນແຕ່ລະ ປີ.

ທ່ານ ປອ. ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແຜນວຽກບຸລິມະສິດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018 – 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ລວມທັງປຸກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນໂດຍສະເພາະການຮຽນອ່ານ. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນໃນການຈັດການສຶກສາ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການລ້ຽງດູ, ການສຶກສາອົບຮົມ, ການສອນໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການຄຸ້ມຄອງ – ບໍລິຫານ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ວິຊາການ; ສະໜອງເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ສື່, ອຸປະກອນການຮຽນ – ການສອນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ອາຫານໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນລ້ຽງເດັກ, ປັບປຸງເຄື່ອງມືຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງເປັນລະບົບ; ສ້າງຄູສຶກສານິເທດເພື່ອສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການຮຽນ – ການສອນໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການຄັດເລືອກຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທຸກຮູບແບບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ບາງຕອນວ່າ: ວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກໍມີຄວາມຄືບໜ້າສາມາດປະກາດເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງຕື່ມອີກ 24 ເມືອງ ລວມແລ້ວມີທັງໝົດ 117 ເມືອງ, ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດໂຈະການຈັດງານແຂ່ງຂັນກີລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ງານກີລາອື່ນໆ ເພື່ອຫັນງົບປະມານໄປແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນທີ່ກຳລັງປະສົບໄພຢູ່ປັດຈຸບັນ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ປະຕິຮູບວຽກງານສຶກສາຢ່າງມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ປັບປຸງລະບົບການຮຽນ – ການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ຂ່າວ:ເແກ້ວ + ນຸ້ມນິ້ມ + ຄຳນ້ອຍ

%d bloggers like this: