ສສກ ຫາລືການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໂຄງການ ຂະແໜງສຶກສາ

ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ( ສສກ ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ປະຈໍາໄຕມາດ 4 ( ເດືອນ 10, 11, 12 ) ປີ 2018 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈໍາໄຕມາດ 1 ປະຈໍາປີ 2019 ຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ      ( ຫຼັກ 8 ) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ມີຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າ – ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຂະແໜງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາຮັບຜິດຊອບ ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 11 ໂຄງການ ແລະ ຍັງມີແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ກໍາລັງສະເໜີໃໝ່ ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 1 ໂຄງການ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ( ODA ) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ປະຈໍາໄຕມາດ 4 ປີ 2018, ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈໍາໄຕມາດ 1 ປີ 2019; ສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈໍາປີ 2019 ພ້ອມດ້ວຍຕົວເລກງົບປະມານທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະແຜນງານ/ໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອເປັນການລາຍງານບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ.

ສໍາລັບ 4 ແຜນງານ ປະກອບມີ: ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ( BEQUAL ), ແຜນງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ບົດບາດຍິງ – ຊາຍ ແລະ ເພດສຶກສາ, ແຜນງານສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ( ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2016 – 2020 ), ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ); 11 ໂຄງການ ປະກອບມີ: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະ 2 ( SSTVET ), ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄລຍະ 2 ( SSHEP ), ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ( SESDP ), ໂຄງການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ( ECE ), ໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະ 2 ( GPE II ), ໂຄງການພັດທະນາທັກສະເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ( Skills for Tourism ) LAO/029 ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະວິດ ແລະ ລຸກຊໍາບວກ, ໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະໃນ ສປປ ລາວ ( VELA: VELA – TC and VELA – FC ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ແລະ ສະວິດ, ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ( VEFF ) ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ, ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ ແລະ ການສອນ ສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດໃນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທຶນການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ; ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ສະເໜີໃໝ່ ປະກອບມີ: ແຜນງານພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາເພື່ອຈ້າງງານ ( Education for Employment Sector Development program ) ແລະ ໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລຄູ ( Project for Improvement Teacher Training Colleges ).

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີປະເດັນທີ່ເປັນບັນຫາຫຼັກໆ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ຖືກຫຼັກວິທະຍາສາດຂອງແຜນ BEQUAL, ໂຄງການ SESDP ແລະ ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຊັ້ນມັດທະຍົມຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ໂຄງການ SSHEP SSTVET, ໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ – ເຢຍລະມັນ, ໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ – ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ໂຄງການ ECE ແລະ ໂຄງການ GPE I, ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ ແລະ ການສອນ ສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດໃນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ແຜນງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ເພດສຶກສາ, ແຜນງານສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ( EU ) ແລະ ແຜນງານສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ( UNICEF ). ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ INGOs ແລະ NPA, ຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຂອງແຕ່ລະແຜນງານ/ໂຄງການ.

( ຂ່າວ: ແກ້ວ )

%d bloggers like this: