6 ນິໄສທີ່ບໍ່ຄວນເອົາມາໃຊ້ກັບເພື່ອນຮວມງານ

 

  • ສ້າງສຽງລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປ: ການເຮັດບາງຢ່າງແລ້ວມີສຽງລົບກວນຕ່າງໆຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼື ຫຼາຍເກີນໄປຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນເປັນນິໃສທີ່ຄວນແກ້ໄຂ ພະຍາຍາມການຫຼີກລ່ຽງການລົມໂທລະສັບສຽງດັງ ຫຼື ກິນອາຫານທີ່ສຽງດັງໆ. ລວມໄປເຖິງການຊວນລົມເລື່ອງອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງວຽກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການກະທຳທີ່ດີ ສາມາດເຮັດໄດ້ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ມັນອາກເປັນການລົບກວນເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້.

  • ການນິນທາ ( ເວົ້າລັບຫຼັງ ): ປົກກະຕິແລ້ວກາເວົ້າລັບຫຼັງ ຫຼື ນິນທາເປັນນິສສທີ່ບໍ່ດີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ມັນຍິ່ງບໍ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນໄປອີກ ຖ້າທ່ານເຮັດແບບນັ້ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຕາໄວ້ໃຈ ແລະ ເບິ່ງເປັນຄົນສອງຕີໜ້າ. ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານນຳເລື່ອງທີ່ທ່ານນິນທາໄປບອກຫົວໜ້າ ຖ້າຫາກວ່າເລື່ອງນັ້ນມັນໂພດເກີນໄປ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ພໍໃຈ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈໄວ້ກໍຄື ຖ້າບໍ່ຮູ້ຊິເວົ້າຫຍັງດີໆ ກໍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫຍັງອອກມາ.

  • ບໍ່ມີມາລະຍາດ: ການຂອບໃຈເວລາທີ່ມີໃຜເຮັດຫຍັງດີໆໃຫ້ ຫຼື ການຂໍຮ້ອງຢ່າງສຸພາບເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໃຜ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເຮັດຍາກ. ມາລະຍາດນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຄວນມີເທິງພື້ນຖານພື້ນຖານການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນກຸ່ມທີ່ສະນິດກັນ.
  • ຖືກເນື້ອຖືກໂຕຫຼາຍເກີນໄປ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສະນິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ຕາມ ແຕ່ທ່່ານກໍ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຈັບເນື້ອຖືກໂຕພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຢອກ, ຢິກ ຫຼື ກອດ ຫຼື ສຳຜັດໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ລວມໄປເຖິງການຈັບທ້ອງຂອງຄົນທີ່ກຳລັງຖືພາ ເພາະຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ມັກໃຫ້ຄົນອື່ນມາຈັບເນື້ອຈັບໂຕ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈໄດ້.

  • ລົບກວນຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ: ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຕະເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຈະມີອັນຂັ້ນ ແຕ່ໂຕະຂອງຂອງເຂົາກໍຄືພື້ນທີ່ສ່ວນໂຕຂອງເຂົາ ທ່ານຄວນຈະຕິດເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະ ບໍ່ລົບກວນເຂົາໃນບ່ອນນີ້ ລວມໄປເຖິງການຢືມອຸປະກອນສໍານັກງານ ຫຼື ເຄື່ອງຂຽນຕ່າງໆຫຼາຍຈົນເກີນໄປດ້ວຍ.

  • ຂີ້ຄ້ານ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເບື່ອ ຫຼື ບໍ່ມັກວຽກທີ່ເຮັດ ແຕ່ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກຂອງທ່ານ ຢ່າຂໍໃຫ້ເພື່ອຮ່ວມງານເຮັດວຽກໃຫ້ກັບທ່ານ ຫຼື ຖິ້ມວຽກເອົາໄວ້ລ້າໆ ເພາະສຸດທ້າຍເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອື່ນກໍຈະຕ້ອງມານຳເກັບວຽກທີ່ທ່ານເຮັດຄ້າງໄວ້. ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ ເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ມັນໝາຍເຖິງທ່ານກຳລັງເອົາປຽບເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນບໍລິສັດ.

 

%d bloggers like this: