ເສດຖະກິດໂລກມີທ່າອ່ຽງງຽບເຫງົາຍາວ

ທະນາຄານໂລກປັບຕົວເລກຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2019 ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 2,9% ເມື່ອປຽບທຽບກັບ 3% ໃນປີ 2018 ແລະ ຫົນທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປີນີ້ມີທ່າອ່ຽງມືດມົວກວ່າປີກ່ອນ.

ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວເປັນຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນຂອງການລາຍງານ ໂກນບອນ ອິໂຄໂນມິກ ຟຣອດເພກ ຫຼື ຈີອີພີ ໂດຍມີປັດໄຈດ້ານລົບມາຈາກກົດລະບຽບການຄ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນນີ້, ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທັງຫຼາຍກໍາລັງປະເຊີນກັບພາວະວິກິດທາງການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສູນເສຍແຮງຊຸກຍູ້.

ທະນາຄານໂລກຄາດການວ່າ: ກຸ່ມປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຈະມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ປະມານ 4,2% ຫຼຸດລົງ 0,9% ເມື່ອປຽບທຽບກັບປີກ່ອນ, ສ່ວນກຸ່ມປະເທດພັດທະນາແລ້ວຈະມີອັດຕາການຂະຫຍາຍທາງເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ປະມານ 2% ຫຼຸດລົງ 2,2% ເມື່ອປຽບທຽບກັບປີກ່ອນ.

%d bloggers like this: