ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງ ມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ

ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງໃນອາທິດນີ້ ມີສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກ ເຊິ່ງເປັນສິນຄ້າຕາມລະດູການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດລາຄາຂຶ້ນ – ລົງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ແຂວງວຽງຈັນ ລາຄາຜັກອາທິດນີ້ ໝາກເຜັດສົດ ລາຄາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 18 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຫອມລາບ ລາຄາ 16 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຫຼຸດລົງຈາກອາທິດຜ່ານມາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ແຂວງສາລະວັນ ຜັກສະຫຼັດ ລາຄາ 13 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 11 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ສະຫວັນນະເຂດ ໝາກນາວ ລາຄາ 12 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຫອມບົ່ວໃບ ລາຄາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຫຼຸດລົງຈາກອາທິດຜ່ານມາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ສ່ວນແຂວງອຸດົມໄຊ ໝາກເຜັດສົດ ລາຄາ 25 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຫອມປ້ອມ ລາຄາ 8 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຫຼຸດລົງຈາກອາທິດຜ່ານມາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆມີການເໜັງຕີຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ.

ດັ່ງລາຍລະອຽດບັນດາລາຍການ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງ ທີ່ສັງລວມຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 4 ແຂວງ ຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ປະຈຳອາທິດ ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019 ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

%d bloggers like this: