ກະຊວງ ອຄ ກຽມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ຍູ້ໜູນຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ

ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ມັງກອນ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກະຊວງ ອຄ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຂອງກະຊວງ ອຄ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຟອງ    ສຸລິວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກະຊວງ ອຄ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ມາກ ກອດສ໌ ຫົວໜ້າແຜນງານການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງເຢຍລະມັນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົວແທນຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫ້ອງການກວດກາລັດຖະບານ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາຕົວແທນຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມຟອງ ສຸລິວັນ ກ່າວວ່າ: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຂອງ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ເຊິ່ງລະບົບການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ແມ່ນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ດ້ວຍການກວດສອບຜ່ານຜູ້ຄ້າໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ປຸງແຕ່ງຈາກໄມ້ແມ່ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ທັງນີ້, ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງຄະນະແມ່ນຈະໄດ້ບັນທຶກທຸກຄຳຄິດເຫັນຈາກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ແທດເໝາະທີ່ສຸດກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງຂອງລາວເຮົາ ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ເລີ່ມຮ່າງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ຈາກບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຜູ້ຄ້າໄມ້ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ມີການຊື້ – ຂາຍທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນຂໍ້ກຳນົດສຳລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍໄມ້ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງບັນຊີວັດສະດຸຂຶ້ນມາ ເພື່ອບັນທຶກໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໄມ້ສົ້ນອອກ ຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການລາຍງານ ກ່ຽວກັບອັດຕາການນຳໃຊ້ໄມ້ໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ມີການແປຮູບໄມ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດເຮັດການລາຍງານໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບດ້ວຍການຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ຈາກການບັນທຶກຂອງຜູ້ປະກອບການ ແຕ່ຍັງໄດ້ແນະນຳຢ່າງລະອຽດດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ ເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຄ້າໄມ້ ແລະ ຜູ້ຕອບສະໜອງວັດສະດຸໄມ້.

%d bloggers like this: