ລັດຖະບານ ອະນຸມັດງົບພິເສດ 500 ຕື້ກີບ ກຽມຟື້ນຟູໄພພິບັດ.

ລັດຖະບານອະນຸມັດງົບ ຈຳນວນ 500 ຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸທົກກະໄພໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການການແກ້ໄຂໃນສ່ວນດັ່ງກ່າວກຳລັງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປີດເຜີຍງົບປະມານດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ການເງິນ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2019 ໃນຊ່ວງຕົ້ນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ລະບຸວ່າ:

ໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດ ແມ່ນໂຄງການສ້ອມແປງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການບໍລິການພາກລັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດໃນປີ 2018 ໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການສ້າງແຜນໂຄງການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ນຳສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ໃນເງື່ອນໄຂງົບປະມານຈຳກັດ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການທີ່ຈຳເປັນແທ້ໆ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ.

ບັນດາໂຄງການທີ່ນຳສະເໜີ ເພື່ອຟື້ນຟູຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ກໍ່ສ້າງສຳເລັດຜ່ານມາແລ້ວ, ມີການຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະກຳມະການຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຳເລັດການມອບຮັບແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2018.

ສ່ວນໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ມີການກວດກາໜ້າວຽກສຳເລັດໄປແລ້ວຈຳນວນໜື່ງ ແຕ່ໜ້າວຽກທີ່ສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົຈາກໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2018 ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນໂຄງການຟື້ນຟູນີ້ ແຕ່ໃຫ້ສະເໜີດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 54 ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດ.

ແລະ ສຳລັບໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດ ທີ່ໄດ້ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດໃນປີ 2018 ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50 ລ້ານກີບ ແມ່ນໃຫ້ແກ້ໄຂຂາດຕົວ.

%d bloggers like this: