ຄວາມສຳຄັນຂອງຫ້ອງສະໝຸດ

ການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນຜູ້ຮຽນມີໂອກາດຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆມາປະກອບຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນ ໃນຊັ້ນຮຽນຕ້ອງຫາ ຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມສຳຄັນຂອງຫ້ອງສະໝຸດອາດຈະປະມວນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຫ້ອງສະໝຸດເປັນແຫຼ່ງຮວບຮວມຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆທີ່ນັກສຶກສາສາມາດຄົ້ນ ຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ຫ້ອງສະໝຸດເປັນແຫຼ່ງທີ່ນັກສຶກສາ ສາມາດເລືອກຫາຄວາມຮູ້, ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ.

ຫ້ອງສະໝຸດຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາເປັນຜູ້ທີ່ທັນສະໄໝ, ທັນຕໍ່ເຫດການ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ຫ້ອງສະໝຸດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາເກີດຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ, ເກີດນິດໄສຮັກການອ່ານ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ, ເກີດຄວາມຮູ້ອັນເປັນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່ໆ.

ຫ້ອງສະໝຸດຊ່ວຍປູກຝັງໃຫ້ນັກສຶກສາເປັນພົນລະເມືອງດີ ເປັນນັກປະຊາທິປະໄຕ ມີຈັນຍາບັນຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕົນຕາມກົດໝາຍຂອງສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮູ້ເທົ່າທັນໂລກ.

( ໂດຍ: ແກ້ວ )

%d bloggers like this: