ແຈ້ງລົບລ້າງການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບ ເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ຈະລົບລ້າງການອອກໃບສະໂນດນໍາສົ່ງເພື່ອຂໍການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ.

ເພື່ອໃຫ້ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ, ແນໃສ່ສ້າງບັນຍາກາດ “ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ” ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຫ້ອງການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງມາຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ສຳລັບການຄວັດຕາປະທັບ:
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ, ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຄວັດຕາປະທັບ ນຳຂະແໜງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມບົດບັນຍັດມາດຕາ 21 (ໃໝ່)ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ສະບັບປັບປຸງ – 2013 ແລະ ມາດຕາ 22 ຂອງດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 322/ລບ, ລົງວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018 ວ່າດ້ວຍຕາປະທັບ. ຫ້າມອອກໃບອະນຸຍາດຄວັດຕາປະທັບອີກ.

ສຳລັບປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ:

1.ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ) ແລ້ວໃຫ້ນຳເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຜະລິດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຜະລິດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ.

  1. ເນື້ອໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
  • ຊື່ວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ;
  • ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ;
  • ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
  • ເບີໂທລະສັບທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

ສຳລັບ ວິສາຫະກິດສາມາດຕື່ມໂລໂກ ຫລື ຄິວອາໂຄດ (QR code ) ຂອງຕົນ ໃສ່ທາງຂວາດ້ານເທິງຂອງປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ. ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຜະລິດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງ.

%d bloggers like this: