ຂ່າວດີ!! ກຽມຊີງທຶນຮຽນພາສາອັງກິດຟຣີ ຈາກສະຖານທູດອາເມລິກາ

ສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ (EDF-Lao) ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກນັກຮຽນອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 17-19 ປີ, ຈໍານວນ 25 ຄົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ (ສະເພາະນັກຮຽນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເທົ່ານັ້ນ) ເພື່ອແຂ່ງຂັນຊິງທຶນຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ: “English Access Micro-scholarship Program ຫຼື  Access Program (ໂຄງການທຶນຮຽນພາສາອັງກິດ) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໝັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

 

 

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເກັ່ງພາສາອັງກິດ ສາມາດສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີທັກສະໃນການຄິດພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ, ກິດຈະກຳທີ່ແທດ  ເໝາະໜ້າສົນໃຈ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນຕົວຈິງ, ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງຊ່ວຍກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ກັບນັກຮຽນໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໃນການສື່ສານກັບເຈົ້າຂອງພາສາ ຫຼື ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

 

 

ໂຄງການນີ້ປະກອບມີ 2 ພາກສ່ວນຄື: ຮຽນພາສາອັງກິດ ຕາມລະດັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຜ່ານກິດຈະກຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ ເຂົ້າໃຈກັບປະເທດອາເມລິກາຫຼາຍຂຶ້ນ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ 25 ຄົນ ຈະມີເງື່ອນໄຂມາຈາກຄອບຄົວທີ່ຂາດເຂີນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຮອບສຸດທ້າຍຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໄລຍະເວລາ 1 ປີເຄິ່ງ.

 

 

ສຳລັບໄລຍະຮຽນແມ່ນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2019- ວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຂອງທຶນ ແມ່ນໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າສິດສອນຂອງຄູ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບການຮຽນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຮັບຜິດຊອບປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງສຳລັບນັກຮຽນ.

 

 

ສຳລັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກທຶນ ສະເພາະນັກຮຽນຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕ່າງໆລຸ່ມນີ້: ແບບຟອມສະໝັກທຶນໂຄງການ; ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ທີ່ລະບຸເຖິງຜົນສຳເລັດ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ) ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ; ຮູບສີຂະໜາດ 3×4 2 ໃບ, ໃບຮັບຮອງຈາກ 2 ພາກສ່ວນ ( 1 ຈາກອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ສັງກັດຢູ່ ແລະ ຈາກຄູສອນພາສາອັງກິດ); ບັດປະຈຳຕົວ/ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່/ໃບແຈ້ງເກີດ (ສະບັບແທ້ ແລະ ສຳເນົາ) ແລະ ບົດລາຍງານການຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການເປັນນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ, ໃບປະກາດຈາກໂຮງຮຽນທີ່ສັງກັດຢູ່ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສະບັບແທ້ ແລະ ສໍາເນົາ); ເອກະສານທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນ ສະຖານະພາບຄວາມຂາດເຂີນຂອງຄອບຄົວເຊັ່ນ: ປື້ມສຳມະໂນຄົວ/ເອກະສານຢັ້ງຢືນການເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຂອງພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ເປັນເສົາຫຼັກຂອງຄອບຄົວ, ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ມີລູກຫຼາຍຄົນ/ລາບຮັບຕໍ່ປີຂອງຄອບຄົວ ເພື່ອຢື່ນຕໍ່ສະຖານທູດ ແລະ ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ຮັບເບ້ຍບຳນານ ແລະ ໃບປະຮ້າງຂອງພໍ່ແມ່ ເປັນຕົ້ນ.

 

 

ລາຍລະອຽດສາມາດສອບຖາມ ໄດ້ທີ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູສະຫວັນນະເຂດ ຫຼື ສາມາດສອບຖາມທີ່ຫ້ອງການ (EDF-Lao) ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 222 720, 021 240 300.

 

 

 

%d bloggers like this: