ເມືອງນອງ  ເອົາໃຈໃສ່ເດັກທີ່ຂາດໂພຊະນາການ

ເມື່ອວັນທີ 5 ພະຈິກ 2018 ຜ່ານມາ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາເມືອງນອງ ຫຼື MCNV ປະຈໍາເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາໂຄງການອາຫານເສີມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຂາດໂພຊະນະການ ຢູ່ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

 

 

 

ການຈັດກິດຈະກໍາຄັ້ງນີ້ ເປົ້າໝາຍແມ່ນແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຂາດສານອາຫານ ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ ໂດຍທາງໂຄງການ MCNV ກໍຈະມີການມອບອາຫານເສີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້, ທາງທີມງານໂຄງການ ກໍໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ເດັກຮັບປະທານນຳອີກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຂົ້າປຽກ, ໝີ່, ໄຂ່, ນົມ ແລະ ອື່ນໆ.

 

 

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີ ເກນອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຖ້າວ່າກວດພົບເຫັນຂາດສານອາຫານແມ່ນຈະໄດ້ສະໜອງໃຫ້ອາຫານໃນຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ເຂົ້າຈ້າວ, ໄຂ່, ນົມ ແລະ ວິຕາມິນ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບເດັກນັ້ນມີຄວາມແຂງແຮງ.

 

 

 

ພ້ອມນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານອາຫານເສີມ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແນະນໍາຂັ້ນຕອນ ຂອງການຮັບປະທານອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດຂາດສານອາຫານ.

 

 

%d bloggers like this: