ຈາກຂາດທຶນມະຫາສານກາຍເປັນບົດຮຽນສ້າງກໍາໄລຈົນໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນອາຊຽນ

ການຫຼຸບທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຖອດໃຈບໍ່ເຮັດທຸລະກິດນັ້ນອີກເລີຍ ແຕ່ທ່ານ ນາງ        ບົວລະພາ ພົມມະຈັນ ພັດຄິດວ່າເອົາເງິນທີ່ຕົນເອງຫຼຸບທຶນນັ້ນເປັນການຊື້ບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າ ເພື່ອຕໍ່ຍອດທຸລະກິດທີ່ຕົນຕັ້ງເປົ້າໄວ້ຈົນປະສົບຜົນສໍາເລັດສ້າງຜົນງານອັນໂດດເດັ່ນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສັງຄົມກ້າວໄປສູ່ການໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນອາຊຽນ ຂະແໜງບຸລິມະສິດດີເດັ່ນ.

ທ່ານ ນາງ ບົວລະພາ ພົມມະຈັນ ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ພັດທະນາກະສິກໍາຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍພາຍຫຼັງຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວ ວ່າ: ລາງວັນດັ່ງກ່າວເປັນລາງວັນອັນຊົງກຽດໃນນາມ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ທຸລະກິດຂະແໜງກະສິກໍາຂອງແຂວງອັດຕະປື ເນື່ອງຈາກຜົນງານອັນໂດດເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນວຽກງານສະໜອງສະບຽງອາຫານ ( ໄຂ່ໄກ່ ) ຄໍ້າປະກັນລາຄາຈາກ 33 ພັນກີບຕໍ່ແຕະ ໃນປີ 2008 ລົງມາເຫຼືອ 22 – 25 ພັນກີບຕໍ່ແຕະ ໃນປີ 2018.

ທ່ານກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເລົ່າປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຄື: ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດກະສິກໍາ ແຕ່ປີ 2008 ເຫດຜົນທີ່ເລືອກດໍາເນີນທຸລະກິດກະສິກໍາກໍ່ຍ້ອນເຫັນທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສະບຽງອາຫານ ( ໄຂ່ໄກ່ ) ພາຍໃນແຂວງມີສູງ, ພ້ອມດຽວກໍ່ເຫັນວ່າຂະແໜງກະສິກໍາເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີການອີ່ມໂຕ, ສັງຄົມມີ ຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼອດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແຂວງອັດຕະປື ບໍ່ມີຟາມໄກ່ໄຂ່ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໄຂ່ທີ່ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດແຕະໜຶ່ງ 30 – 32 ພັນກີບ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈລົງມືເຮັດທຸລະກິດ ເຊິ່ງຕົນເອງບໍ່ມີປະສົບການດ້ານນີ້ມາກ່ອນມີແຕ່ຄວາມຄິດວ່າຈະເຮັດຟາມໄກ່ໄຂ່ ໂດຍໄປຊອກຂໍ້ມູນຈາກປະເທດໄທ, ຂໍ້ມູນການລ້ຽງໄກ່ຈາກຟາມຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ຢືມເງິນຈາກ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ 500 ລ້ານກີບ ມາລົງທຶນໃນເວລານັ້ນ.

ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນລ້ຽງໄກ່ໄຂ່ 3 ພັນກວ່າໂຕ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານຈັດການຕ່າງໆກໍ່ພາໃຫ້ຫຼຸບທຶນ ຫຼັງຈາກທີ່ປະຕິບັດມາໄລຍະໜຶ່ງປະມານ 100 ກວ່າລ້ານກີບ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແຮງກ້າ ຕົນເອງກໍ່ບໍ່ຍອມຖອດໃຈຖືວ່າເງິນ 100 ກວ່າລ້ານທີ່ຫຼຸບທຶນໄປເປັນບົດຮຽນ ຈຶ່ງໄດ້ລົງທຶນຊື້ໄກ່ເຂົ້າມາລ້ຽງອີກຮອບ ແລະ ຄ່ອຍໆສຶກສາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຈຸດນີ້ເອງເປັນຈຸດພິກຜັນຈາກໜ້າມືເປັນຫຼັງມື ຈຶ່ງໄດ້ນໍາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາປັບປຸງຮູບແບບການລ້ຽງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ລະບົບການຈັດການຟາມອື່ນໆ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນກ້າວມາສູ່ການປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ທ່ານກ່າວວ່າ: ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຖອດໃຈເຊົາລ້ຽງໄກ່ຕັ້ງແຕ່ຫຼຸບທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍ່ຈະບໍ່ມີວັນປະສົບຜົນສໍາເລັດມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກພາກລັດກໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ກໍ່ຖົມຂຸມດອກເບ້ຍໃຫ້ 50% ໃນໄລຍະ 3 ປີ.

ປັດຈຸບັນ ທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ພັດທະນາກະສິກໍາ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ ແຂວງອັດຕະປື ມີການລ້ຽງໄກ່ໄຂ່, ລ້ຽງໄກ່ອະນຸບານ, ຂາຍຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ບົ່ມ, ບົວລະບັດສວນສາທາລະນະ ໂດຍນໍາໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ໄກ່, ມີທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ໂດຍເອົາໄຂ່ໄກ່ທີ່ຕົກເກດມາແປຮູບ, ມີທຸລະກິດຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຫົວອາຫານສັດຈາກໂຮງງານຫົວອາຫານຄວາມຫວັງໃໝ່.

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດມີຟາມໄກ່ໄຂ່ 3 ຟາມ ລວມມີໄກ່ໄຂ່ທັງໝົດ 9 ພັນໂຕ ສະເລ່ຍເກັບໄຂ່ມື້ໜຶ່ງ 210 ແຕະ ລາຄາຂາຍສະເລ່ຍ 22 – 25 ພັນກີບ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີຟາມລ້ຽງໄກ່ນ້ອຍ 1 ຟາມ ຈໍານວນໄກ່ 4 ພັນໂຕ ເຊິ່ງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຢາກຂະຫຍາຍຟາມໄກ່ໄຂ່ອີກ 3 ຟາມ ໃຫ້ສາມາດເກັບໄຂ່ໄກ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ແຕະຕໍ່ມື້ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນແຂວງ ( ພາຍໃນ  ແຂວງຕ້ອງການມື້ລະ 500 ແຕະ ).

ທ່ານ ນາງ ບົວລະພາ ພົມມະຈັນ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າມີແຜນໃນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຂາຍຜົນຜະລິດຈາກກະສິກໍາຄົບວົງຈອນ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະສັກຂອງຊາວກະສິກໍາໃນແຂວງແມ່ນມີຜົນຜະລິດແຕ່ບໍ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ເຊິ່ງຕົນເອງໄດ້ສໍາປະທານເນື້ອທີ່ຂອງລັດຖະບານປະມານ 1 ເຮັກຕາກວ່າ ໄລຍະ 30 ປີ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ທຶນປະມານ 3 ແສນກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ແມ່ນຕ້ອງການຮ່ວມທຶນຈາກນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສໍາລັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນ ອາຊຽນ ປີ 2018 ນີ້ ເນື່ອງຈາກຕົນເອງກໍ່ເປັນສະມາຊິກໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ປະກອບແບບຟອມເພື່ອສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ຈາກຈຸດນີ້ເອງກອງເລຂາລາງວັນ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆ ແລະ ເລືອກເອົາທຸລະກິດບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຂະແໜງກະສິກໍາເປັນຕົວແທນພາຍໃນ  ແຂວງຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດນີ້.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກະສິກໍາບໍ່ໃຫ້ທໍ້ຖອຍເວລາທີ່ພົບອຸປະສັກ ຫຼື ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຕ້ອງປະສານງານກັບພາກລັດ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໄວ. ສະນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງທຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນໃນເວລາທີ່ພົບບັນຫາ ຖ້າວ່າຜູ້ປະກອບການລາວບໍ່ພ້ອມກັນລົງມືປະຕິບັດ ແນ່ນອນປະເທດເຮົາຈະກາຍເປັນສະຖານຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ຈະກາຍເປັນປະເທດຜູ້ທີ່ນໍາເຂົ້າມາບໍລິໂພກ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາແບບເປັນກຸ່ມ, ມີການແບ່ງງານ, ແບ່ງທຶນ, ເຮົາມີດິນປູກທີ່ສະອາດ, ແຮງງານເຮົາກໍ່ມີ ເຮົາໄດ້ປຽບກວ່ານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງການລວມກຸ່ມຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້.

%d bloggers like this: