ມາຮູ້ຈັກ!! ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນລາວ

ສປປ ລາວ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວວາງອອກນັ້ນ ມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກລົງທຶນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2016.

 

 

 

ໃນມາດຕາ 90 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ ໄດ້ລະບຸການຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້:

 • ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຫວງຫ້າມ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
 • ຂັດຂວາງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນທຸກຮູບແບບ.
 • ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 

 

 

+  ມາດຕາ 91 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ ມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້:

 1. ສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
 2. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫຼື ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
 3. ຮັບສິນບົນຈາກຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການລົງທຶນ.
 4. ເປີດເຜີຍເອກະສານລັບຂອງຊາດ,​ ຂອງລັດຖະການ ແລະ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ.
 5. ແກ່ຍາວເວລາ ຫຼື ກົດໝ່ວງການພິຈາລະນາເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ລົງທຶນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ.
 6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 

 

 

 • ມາດຕາ 92 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນ.
 1. ໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານລັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຂັດກັບລກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
 3. ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຊື້-ຂາຍ ທີ່ດິນ, ຍົກເວັ້ນການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນຈາກລັດ.
 4. ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດພັັນທະ, ເຊື່ອງອຳ, ປິດບັງລາຍຮັບ, ກຳໄລ ແລະ ຊຸກເຊື່ອງການກະທຳຜິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການເສຍພາສີ, ອາກອນ.
 5. ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຫຼື ໂຄສະນາທັບຖົມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ.
 6. ກະທຳ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວໃດໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊາດ.
 7. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 

 

 

ຮຽບຮຽງຈາກ: ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ 2016

 

 

%d bloggers like this: