ທ່ານຮຸ້ບໍ!! ຖ້າຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈະຖືກປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ

ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນ ການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ, ປໍ້າ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ອີງຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ລບ ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນມີ 04 ປະເພດຄື: ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

 

 

 

ສຳລັບມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີບາງມາດຕະການ ທີ່ຜູ້ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງຮູ້ນັ້ນກໍ່ຄື ຂໍ້ຫ້າມ ຫຼື ມາດຕະການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳເຊື້ອໄຟ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1ສໍາລັບບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ:

ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ສົ່ງອອກຄືນ ແລະ ປັບໃໝ 10% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນ ເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

2.  ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຍຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

 1. ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຈະຖືກປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

 2. ປະຕິເສດການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ຕົວແທນທີ່ເປັນບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫ້າລ້ານ (5.000.000) ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ

 

 

 

 1. ມອບສິດໃຫ້ຕົວແທນທີ່ເປັນບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນ ຂອງຕົນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຈະຖືກປັບໃໝ 30% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

6.  ເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ (100.000.000) ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຢຸດເຊົ່າໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນໍາໃຊ້

 1. ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຈະຖືກຍຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

 2. ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍບໍ່ຜ່ານສາງ ຈະຖືກປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກວດພົບ ແລະ ໃຫ້ເອົາລົງສາງຕາມຂັ້ນຕອນ

 3. ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຈະຖືກຍຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກວດພົບ.


 

 

2. ສໍາລັບບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ:

ຫ້າມບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

 1. ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເອງ ຈະຖືກຍຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ;

 2. ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຍຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50%  ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

 3. ກັກຕຸນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອເກັງກໍາໄລ ຫຼື ປັ່ນປ່ວນຕະຫຼາດ ຈະຖືກປັບໃໝ ສິບລ້ານ (10.000.000) ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;

 4. ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ບໍ່ແມ່ນປໍ້າບໍລິສັດລົງທຶນເອງ ຫຼື ປໍ້າຕົວແທນຂອງຕົນ ຈະຖືກປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ

 

 

 

5.  ປະຕິເສດການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ແກ່ປໍ້າຕົວແທນຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫ້າລ້ານ (5.000.000) ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;

 1. ເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ (100.000.000) ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຢຸດເຊົາໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນໍາໃຊ້

7.  ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍບໍ່ຜ່ານສາງ ຈະຖືກປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກວດພົບ ແລະ ໃຫ້ເອົາລົງສາງຕາມຂັ້ນຕອນ;

 1. ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍພັນທະ ຫຼື ເສຍພັນທະບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈະຖືກຍຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50%  ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກວດພົບ.

 

 

 

ຂອບໃຈ: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ

%d bloggers like this: