ຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ ຕ້ອງຮູ້ຫຍັງແດ່??

ໃນປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດເຮົາມີທຸລະກິດໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນຫຼາຍແຫ່ງ ຍ້ອນທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນອາດຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄຟຟ້າມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ ແອັດມິນ, ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011, ໃນນັ້ນ: ມາດຕາ 36 ມີດັ່ງນີ້:

 

 

 1. ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ.
 2. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຳປະທານ.
 3. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
 4. ໄດ້ຮັບການແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ.
 5. ໂອນ ຫຼື ມອບ ທຸລະກິດໄຟຟ້າ ໃນຂອບເຂດອາຍຸສຳປະທານ ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

 

 

+  ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງຜູ້ສໍາປະທານ ທຸລະກິດໄຟຟ້າ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 2. ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມສັນຍາສຳປະທານ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ-ການເງິນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ.
 3. ວາງເງິນຄໍ້າປະກັນຢູ່ທະນາຄານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 4. ຕ້ອງມີເງິນ ຫຼື ຊັບສິນເທົ່າກັບທຶນຈົດທະບຽນ, ສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງນຳເງິນທຶນຈົດທະບຽນ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມສັນຍາ.
 5. ຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນຊີ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໂຄງການທີ່ ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມລະບົບບັນຊີສາກົນ.
 6. ເສຍຄ່າພາກຫຼວງ, ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 7. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຕໍ່ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ.

 

 

 1. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

 2. ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການສຳປະທານຕາມກຳນົດເວລາ ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການຕ່າງໆ ຢ່າງລະອຽດ.

 3. ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຕາມຫຼັກການທາງດ້ານເຕັກນິກ.

 4. ຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຕົນທັງໝົດ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກພາຫະນະ, ສິ່ງປະກອບສ້າງຂອງໂຄງການ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງມອບໂອນທຸລະກິດໄຟຟ້າໃຫ້ລັດ ພ້ອມດ້ວຍບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ-ການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນຄືນ ເມື່ອໝົດອາຍຸສຳປະທານ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສຳປະທານ ຫາກຢຸດເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ.

 5. ມີການປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່.

 6. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

 

 

ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນດີໆ ທີ່ແອັດມິນໄດ້ນຳມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າແອັດມິນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຫຍັງຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ!!!

 

 

ຮຽບຮຽງຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ

 

%d bloggers like this: