ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະບຸຢ່າງລະອຽດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ມີດັ່ງນີ້:

 1. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ: ຫ້າມຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້: ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ນອນຢູ່ໃນລາຍການບັນຊີຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ; ຂັດຂວາງການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໆລົງກວດກາ, ໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
 2. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ: ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໆປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້:
 3. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
 4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
 5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ລຳອຽງຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.
 6. ຮັບສິນບົນ ແລະ ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
 7. ປອມແປງ, ແກ່ຍາວເວລາ ແລະ ຖ່ວງດຶງເອກະສານການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ.
 8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.
 9. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້:
 10. ສວຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອສ້າງອຸປະສັກກີດຂວາງ ແລະ ແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຮັບຜິດຊອບການກວດກາ, ກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸ.
 11. ໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ.
 12. ສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
 13. ຊ່ວຍເຫຼືອ, ປົກປ້ອງຜູ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
 14. ປິດບັງ, ເຊື່ອງອຳການກະທຳທີ່ເປັນການລະມີດກົດລະບຽບກົດໝາຍ.
 15. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ຜິດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

 

[ ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ]

%d bloggers like this: