ອົງການຄຸ້ມຄອງກວດກາຄຸນນະພາບ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ຄວນຮູ້

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ໜ້າທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009.

ມາດຕາ 15: ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ: ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແມ່ນກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍມອບໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

ມາດຕາ 16 ສິດ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ: ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງມີສິດ ດັ່ງນີ້:

 1. ຄຸ້ມຄອງລະບົບການກວດກາຄຸຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ກຳນົດໄວ້.
 2. ເກັບຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເພື່ອນຳສົ່ງໄປກວດສອບຄຸນນະພາບໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ອນການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ.
 3. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການກວດສອບຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 4. ພາຍຫຼັງການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຮັດບົດບັນທຶກ, ຕັກເຕືອນ, ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.
 5. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆທີ່ປະຕິບັດໄວ້ໃນລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 17 ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ: ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 2. ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ, ສະເໝີພາບ ແລະ ບໍລິສຸດ ໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
 3. ກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ( ນອກຈາກການກວດກໍລະນີສຸກເສີນ ).
 4. ແນະນຳຜູ້ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເອກະສານຂໍອະນຸຍາດໃນການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
 5. ເກັບຮັກສາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
 6. ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ, ການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນເທິງ.
 7. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຖືກຕ້ອງ.
 8. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບແລ້ວໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຮັບຮູ້ຜ່ານສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ.
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

[ ຂໍ້ມູນຈາກ:ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ]

%d bloggers like this: