ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີບາງຂໍ້ມູນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເລກທີ    46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013.

ພາກທີ V ບໍລິສັດ: ໝວດທີ 1 ຫຼັກການລວມຂອງບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 83 ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ: ຜູ້ປະກອບທຶນໃນບໍລິສັດເອີ້ນວ່າ “ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ” ຜູ້ຖືຫຸ້ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນຂອງບໍລິສັດບໍ່ເກີນມູນຄ່າຫຸ້ນທີ່ຕົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖອກເຕັມເທົ່ານັ້ນ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດຈະມີໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນກໍ່ໄດ້.

ມາດຕາ 84 ຖານະນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ສາຂາຂອງບໍລິສັດ: ບໍລິສັດມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ສາຂາກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຖານະນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ສາຂາຂອງວິສາຫະກິດຫຸ້ນສ່ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 39 ແລະ ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 85 ກຸ່ມບໍລິສັດ: ບໍລິສັດທີ່ຊື້ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດອື່ນໃນຈຳນວນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີອຳນາດຄວບຄຸມການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ “ ກຸ່ມບໍລິສັດ ”, ບໍລິສັດທີ່ຖືກຄວບຄຸມການບໍລິຫານຈັດການຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນວັກໜຶ່ງເທິງນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ” ໂດຍຂອບເຂດການຄວບຄຸມການບໍລິຫານຈັດການທີ່ເກືອດຫ້າມແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 86 ( ປັບປຸງ ) ສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ: ສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຕ້ອງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: 1. ຊື່ວິສາຫະກິດ; 2. ວັດຖຸປະສົງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ; 3. ຊື່ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທັງໝົດຖ້າມີ; 4. ທຶນກຳນົດ ໂດຍແບ່ງເປັນມູນຄ່າ, ຈຳນວນຫຸ້ນ, ວັດຖຸ, ເງິນ, ຫຸ້ນສາມັນ ຫຼື ຫຸ້ນບຸລິມະສິດ; 5. ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດຂອງຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ພ້ອມດ້ວຍຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ແຕ່ລະຄົນຈອງຊື້; 6.ຂໍ້ ຄວາມທີ່ບົ່ງເຖິງການໃຫ້ສິດຜູ້ອຳນວຍການ ໃນການຮັບຜິດຊອບໜີ້ສິນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ບໍ່ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດຂອງຜູ້ອຳນວຍການຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂໍ້ນີ້ຈະຕົກໄປພາຍຫຼັງໜຶ່ງປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຜູ້ກ່ຽວພົ້ນຈາກການເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ; 7. ຊື່ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງບັນດາຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ເຊິ່ງທຶນກຳນົດຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ສີ່ຂອງມາດຕານີ້ແມ່ນທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຜູ້ຖືຫຸ້ນພຽງຜູ້ດຽວບໍ່ຈຳເປັນມີສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 87 ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

  1. ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຕາມທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນຂໍ້ໜຶ່ງຫາຂໍ້ຫົກ ມາດຕາ 86 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
  2. ວິທີການແບ່ງຜົນກຳໄລ ຫຼື ເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດ.
  3. ວິທີ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການຖອກຫຸ້ນ.
  4. ການບໍລິຫານຈັດການ.
  5. ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.
  6. ການຍຸບເລີກ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ, ເນື້ອໃນ ຂໍ້ໜຶ່ງຂອງມາດຕານີ້ຕ້ອງປະກອບເຂົ້າໃນຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຈະແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມອີກກໍ່ໄດ້ ເພາະກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.

ມາດຕາ 88 ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ກົດລະບຽບ: ການແກ້ໄຂ ຫຼື ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງດ້ວຍມະຕິສະເພາະຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ຫຼື ປ່ຽແປງສັນຍາສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ນຳໄປແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກຳນົດສິບວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ມີມະຕິປ່ຽນແປງເປັນຕົ້ນໄປ.

 

[ ຂໍ້ມູນຈາກ:ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ]

%d bloggers like this: