ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ( ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014 ).

ໝວດທີ 4 ແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 66 ( ໃໝ່ ) ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຄຸ້ມຄອງແຮງງານໄປປະຈຳຢູ່ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ.

ມາດຕາ 67 ( ໃໝ່ ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້: ເກັບກຳ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຜູ້ອອກແຮງງານ; ຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາຖືກດຳເນີນຄະດີ; ອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຮັບເອົາແຮງງານລາວ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີຖືກສົ່ງກັບປະເທດ, ເສຍຊີວິດ, ຖືກປະຖິ້ມ, ກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດສິດ; ປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ; ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 5 ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ

ມາດຕາ 68 ( ປັບປຸງ ) ການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ: ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງແຜນ ຄວາມຕ້ອງການ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ດ້ວຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ແຮງງານລາວກ່ອນ, ແຕ່ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຊອກຫາແຮງງານລາວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ກໍ່ມີສິດໃນການສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ ໂດຍອັດຕາສ່ວນການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1.) 15% ຂອງຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານລາວທັງໝົດໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັ້ນ ສຳລັບຜູ້ມີວິຊາສະເພາະທີ່ອອກແຮງງານດ້ານຮ່າງກາຍ; 2.) 25% ຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານລາວທັງໝົດໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັ້ນ ສຳລັບຜູ້ມີວິຊາສະເພາະທີ່ອອກແຮງງານດ້ວຍມັນສະໝອງ ເຊິ່ງສຳລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີເວລາແຕ່ 5 ປີລົງມາ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລະ ຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງການກັບລັດຖະບານ, ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານຕາມອາຊີບທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໃນຂອບການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ເປັນຕົ້ນປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຖ້າມີກໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ ເຊິ່ງແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 69 ( ໃໝ່ ) ສິດ ແລະ ພັນທະ: ແຮງງານຕ່າງປະເທດມີສິດດັ່ງນີ້: ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ; ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເທົ່າທຽມກັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຄືກັນຕາມມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ລວມທັງເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຊິ່ງແຮງງານຕ່າງປະເທດມີພັນທະດັ່ງນີ້: 1.) ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ, 2.) ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ, 3.) ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ.

ມາດຕາ 70 ( ໃໝ່ ) ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ: ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັ່ງນີ້: ແນະນຳໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ, ສ້າງແຜນເພື່ອສ້າງແຮງງານລາວທົດແທນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີແຜນດັ່ງກ່າວຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ, ນຳສົ່ງແຮງງານຕ່າງປະເທດອອກຈາກ ສປປ ລາວ ເມື່ອໝົດກຳນົດສັນຍາແຮງງານ ແລະ ສົ່ງບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຄືນໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ.

 

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ( ສະບັບປັບປຸງ ))

%d bloggers like this: