ເອດີບີ ປະເມີນເສດຖະກິດລາວປີນີ້ ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,8%

ເອດີບີ ຄາດຄະເນວ່າ: ເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 6,8% ໃນປີ 2018 ກ່ອນຈະປັບຂຶ້ນເປັນ 7% ໃນປີ 2019 ໂດຍໄດ້ແຮງຍູ້ສຳຄັນຈາກການລົງທຶນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ.

ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ( ເອດີບີ ) ລາຍງານວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ( ສປປ ລາວ ) ຍັງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີນີ້ ແລະ ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນປີ 2019 ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ໃນບົດລາຍງານການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ 2018 ຂອງ ເອດີບີ ຄາດຄະເນວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະບັນລຸໄດ້ 6,8% ໃນປີ 2018 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 7,0% ໃນປີ 2019.

ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າ ເອດີບີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ:    “ ເຖິງແມ່ນວ່າການເກືອດຫ້າມຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ, ເພີ່ມເງື່ອນໄຂໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ, ລາຄາແຮ່ທາດໃນຕະຫຼາດສາກົນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼຸດລົງ ສປປ ລາວ ຍັງຮັກສາຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄວ້ໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດ    ໃຫຍ່, ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂະແໜງບໍລິການຕ່າງໆ ”.

ບົດລາຍງານທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ລັດຕະນະໄຕ ຫຼວງລາດບັນດິດ ຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິຫານລັດ ປະຈຳເອດີບີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2017 ຍັງຄົງສືບຕໍ່ ແຕ່ໄດ້ແຮງຍູ້ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນຂະແໜງການບໍລິການ, ບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນພວມຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ເລີ່ມທຳການຜະລິດໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດເຖິງ 1.300 ເມກາວັດ ຈະເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຫັນທິດທາງຈາກທ່າອ່ຽງທີ່ຫຼຸດລົງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຖ້າສະພາບອາກາດເອື້ອອຳນວຍ ຂະແໜງກະສິກໍາຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 3% ແລະ ຄາດວ່າການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍລິການຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມເລັກໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າປີຜ່ານມາ ດ້ວຍແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018.

ໃນຂະນະທີ່ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາໄວ້ ແຕ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຄາດວ່າຈະຄົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,0% – 2,5%, ການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 14,9% ຂອງ ຈີດີພີ ໃນປີ 2018 ຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງກົນຈັກເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົ່ງອອກຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ.

ເມື່ອໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃໝ່ເລີ່ມດໍາເນີນງານການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2019 ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີເດີນສະພັດຫຼຸດລົງຢູ່ ປະມານ 13,7% ຂອງ ຈີດີພີ.

ສ່ວນຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກຕໍ່ກັບການຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ: ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດການເງິນຂອງໂລກ ຫຼື ພາກພື້ນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການສັງລວມການເງິນຂອງຕົນບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຈະພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກທາງດ້ານໜີ້ສິນ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເກືອບບໍ່ພໍແກ່ການນໍາເຂົ້າ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ສີມືແຮງງານ ຕະຫຼອດເຖິງການເລືອກຮຽນໃນຂະແໜງທີ່ມີຄ່ານິຍົມສູງ ແຕ່ຕະຫຼາດແຮງງານມີ ຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍ.

ທ່ານ ເນກິຊິ ກ່າວວ່າ: “ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ”.

ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕແບບທົ່ວເຖິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະໜອງແຮງງານທີ່ມີສີມື ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ”.

%d bloggers like this: