ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ທີ່ປະກອບມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຫຼັກການ, ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009.
▶ ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ລັດສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ສິ່ງກໍ່ສ້າງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ລັດຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດໃຫ້ດຳເນີນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ການປະຢັດ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສວຍງາມ, ການຮັກສາເອກະລັກຂອງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທັງສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນ, ລັດຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກິດຈະການກໍ່ສ້າງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ.

▶ ມາດຕາ 5 ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້: 1. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ແຜນຜັງເມືອງ, ແບບແຜນຜັງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ; 2. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບເກີນຂອບເຂດມາດຖານທີ່ກຳນົດຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທິວທັດທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມລຳຄານເກີນຂອບເຂດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບການກໍ່ສ້າງ; 3. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດລວມທັງການຮັກສາເອກະລັກຂອງຊາດ; 4. ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜົນຕອບແທນສູງສຸດໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ທັງໃຫ້ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເປັນຕົ້ນໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະອື່ນໆ; 5. ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນພາຍໃນກິດຈະການກໍ່ສ້າງຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ; 6. ມີການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

▶ ມາດຕາ 6 ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ: ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ມີພັນທະເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກິດຈະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງກໍ່ສ້າງຕ່າງໆທີ່ເປັນລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ.
▶ ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ: ກົດໝາຍສະບັບນີ້ນໍາໃຊ້ສຳລັບທຸກກິດຈະການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກິດຈະການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ເປັນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເປັນຕົ້ນລະບົບຂົນສົ່ງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ລະບົບປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບເຄຫະສະຖານ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບການກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ກິດຈະການກໍ່ສ້າງອື່ນໆ ໂດຍກົດໝາຍສະບັບນີ້ບໍ່ນຳໃຊ້ສຳລັບກິດຈະການກໍ່ສ້າງພິເສດ ເຊິ່ງມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສະເພາະ.

▶ ມາດຕາ 8 ການຮ່ວມມືສາກົນ ລັດເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືດ້ານລົງທຶນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

[ ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ]

%d bloggers like this: