ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2012.
+ ໝວດທີ 1 ສັນຍາທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກ.
+ ມາດຕາ 8 ການສ້າງສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການສ້າງສັນຍາທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກມີດັ່ງນີ້:
1. ການສະເໜີ ແລະ ການຮັບເອົາການສະເໜີໃນການເຮັດສັນຍາ.
2. ການແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມອື່ນໂດຍຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນການສື່ສານ, ຜູ້ຮັບການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂໍ້ມູນ, ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
3. ການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກກ່ຽວກັບການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ວິທີການສື່ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບລາຍເຊັນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດປັບປຸງທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ສັນຍາໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງອື່ນ.
ນອກຈາກກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເທິງນີ້ແລ້ວການສ້າງສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກແຕ່ລະປະເພດຍັງຕ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ.
+ ມາດຕາ 9 ການຮັບຮູ້ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການຮັບຮູ້ສັນຍາທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກມີດັ່ງນີ້:
1. ຄູ່ສັນຍາສາມາດສະແດງເຈດຈຳນົງຂອງຕົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ.
2. ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຮັດຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຜົນບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍ.
+ ມາດຕາ 10 ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ ມູນ – ຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຄວາມແບບອັດຕະໂນມັດມີກໍລະນີດັ່ງນີ້:
1. ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສ້າງຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາທັງໝົດ ຫຼື ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສ້າງຂໍຄວາມແບບອັດຕະໂນມັດ.
2. ຄູ່ສັນຍາທີ່ເຮັດສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກຖືກຜູກມັດຕາມຂໍ້ບັນຍັດຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າຄູ່ສັນຍານັ້ນໄດ້ທົບທວນເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ.
ກ). ສັນຍາດັ່ງກ່າວສາມາດທົບທວນເງື່ອນໄຂນັ້ນໄດ້.
ຂ). ລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ນຳໃຊ້ນັ້ນສາມາດປ້ອງກັນ ຫຼື ໃຫ້ໂອກາດດັດແກ້ຄວາມຜິດພາດໄດ້.
ຄ). ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງເພື່ອຂໍຍົກເລີກສັນຍາຖ້າວ່າຝ່າຍຂໍຍົກເລີກສັນຍາດັ່ງກ່າວຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນັ້ນ.

[ ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ]

%d bloggers like this: