ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນກ່ຽວກັບປ້າຍຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ນຳຂະແໜງ ອຄ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ເງື່ອນໄຂດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016.
◆ ມາດຕາ 15 ການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອອກແບບ, ການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ພາຍຫຼັງໄດ້ທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນິີນກິດຈະການປ້າຍນຳຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ( ຖວທ ) ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29, 30, 31 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້.
◆ ມາດຕາ 16 ເງື່ອນໄຂດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
ເງື່ອນໄຂດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບປ້າຍ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຊື່, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້ຂອງຕົນ.
2. ສະຖານທີ່, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ທຶນເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ.
3. ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານປ້າຍ.
4. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການ ຖວທ.
◆ ມາດຕາ 17 ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
◆ ມາດຕາ 18 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
ເຈົ້າຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:
1. ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້ຂອບເຂດກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
2. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃນການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານການອອກແບບ, ການຜະລິດປ້າຍ, ຕິດຕັ້ງປ້າຍຂອງຕົນ.
3. ຮັກສາປ້າຍຂອງຕົນໃຫ້ຈົບງາມ, ບໍ່ໃຫ້ຈີກຂາດ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ເພພັງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
4. ຂະຫຍາຍ ຫຼື ຍົກເລີກກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍຂອງຕົນ.
5. ມີນະໂຍບາຍຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ຮ່ວມງານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
6. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
◆ ມາດຕາ 19 ການປ່ຽນແປງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
ເມື່ອເຈົ້າຂອງກິດຈະການມີຈຸດປະສົງປ່ຽນປ້າຍຮັບໃຊ້ຂອງກິດຈະການ ຫຼື ເປົ້າໝາຍກິດຈະການຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນຳຂະແໜງການ ຖວທ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກໍລະນີມີການຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່ ຫຼື ຍົກເລີກກິດຈະການປ້າຍຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ຂະແໜງ ອຄ ແລະ ຂະແໜງ ຖວທ ເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນກຳນົດເວລາ 15 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃໝ່ ຫຼື ຍົກເລີກກິດຈະການປ້າຍເປັນຕົ້ນໄປ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍ )

%d bloggers like this: