ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂຽນເນື້ອໃນຂອງປ້າຍແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຕິດໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ການຂຽນເນື້ອໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ, ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍ, ຂະໜາດຂອງປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016.
◆ ມາດຕາ 20 ເນື້ອໃນຂອງປ້າຍ.
ປ້າຍທຸກປະເພດຕ້ອງໃຊ້ພາສາລາວເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມໄວຍາກອນພາສາລາວ, ໃຫ້ຂຽນ ຫຼື ພິມພາສາລາວຢູ່ເທິງ ຫຼື ເບື້ອງຊ້າຍມື, ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ເບື້ອງ ຂວາມືໃຫ້ຂຽນ ຫຼື ພິມພາສາລາວ ໃຫຍ່ກວ່າ, ສ່ວນພາສາຕ່າງປະເທດບໍ່ໃຫ້ກາຍສອງສ່ວນສາມຂອງພາສາລາວ ຍົກເວັ້ນປ້າຍທີ່ມີລັກສະນະທາງລັດຖະການ ເຊັ່ນ: ປ້າຍສະຖານທູດ, ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ, ພິທີການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນທາງການ ຫຼື ພິທີິສະຫຼອງວັນສຳຄັນທາງລັດຖະການຂອງຕ່າງປະເທດ ເນື້ອໃນປ້າຍທີ່ຂຽນເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີເນື້ອໃນຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນ.
ສ່ວນປ້າຍວິສາຫະກິດຕ້ອງລະບຸສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ເລກທີ, ລະຫັດຖະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າອອກໃຫ້.
◆ ມາດຕາ 21 ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍ.
ການໃສ່ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ປ້າຍສຳນັກງານອົງການຂອງພັກ, ຂະແໜງປ້ອງກັນປະເທດ, ຂະແໜງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນພື້ນສີແດງ, ຕົວໜັງສືສີຂາວ.
2. ປ້າຍສຳນັກງານອົງການຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫ້ເປັນພື້ນສີຟ້າ, ຕົວໜັງສືສີຂາວຖ້າໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດ.
3. ປ້າຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖານທູດ, ເຮືອນພັກຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ເປັນພື້ນສີຂາວ, ຕົວໜັງສືສີຟ້າ ແລະ ສາມາດໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ພາສາຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ປ້າຍລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນພື້ນສີຂາວ, ຕົວໜັງສືສີແດງ ແລະ ອາດໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ.
5. ປ້າຍວິສາຫະກິດຂອງເອກະຊົນໃຫ້ເປັນພື້ນສີເຫຼືອງ, ຕົວໜັງສືສີແດງ ແລະ ອາດໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ພາສາປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຈຸດປະສົງຢາກເຮັດປ້າຍເພື່ອໃຫ້ມີສີສັນ ແລະ ເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດນຳຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
◆ ມາດຕາ 22 ຂະໜາດຂອງປ້າຍ.
ປ້າຍຂ້າມທາງຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດເໝາະສົມກັບຄວາມກວ້າງ, ແຄບຂອງທາງ, ລວງຍາວບໍ່ໃຫ້ເກີນລວງກວ້າງເສັ້ນທາງ, ປ້າຍໂຄສະນາຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງກຳນົດຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4 x 8 ແມັດ, ຢູ່ເຂດຊານເມືອງ ຫຼື ນອກເມືອງອອກໄປບໍ່ເກີນ 6 x 12 ແມັດ, ປ້າຍໜ້າຮ້ານ, ອາຄານຕ່າງໆກໍານົດໃຫຍ່ສຸດບໍ່ໃຫ່້ເກີນ 3 x 6 ແມັດ, ປ້າຍຫ້ອຍເສົາໄຟຂະໜາດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60 x 150 ຊັງຕີແມັດ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍ )

%d bloggers like this: